Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


  • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w świetle nowej podstawy programowej, kierunków polityki oświatowej państwa i wymagań wobec szkół i placówek. Proces uczenia się, dialog motywujący, metoda współpracy, komunikacji – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces.

 

Cykl szkoleń w ramach tego grantu zrelizowaliśmy w maju i czerwcu 2018 roku. Program szkolenia opierał się na całościowym podejściu do kompetencji: nauczyciele nie tylko poznali narzędzia i techniki rozwijania konkretnych umiejętności, lecz dowiedzieli się również, jak na osiągnięcia ich podopiecznych wpływają różnice indywidualne w zakresie osobowości czy stylów uczenia się. Duży nacisk położony został na komunikację – przede wszystkim na wykorzystanie silnych stron stylu komunikacji nauczycieli i świadome wykorzystanie różnych poziomów komunikatów do wspierania uczniów w rozwoju. Ważnym elementem było również przedstawienie dialogu motywującego – narzędzia, które ułatwia nauczycielom wzbudzanie w uczniach wewnętrznej „siły” do wprowadzenia konstruktywnych zmian. Dialog motywujący został zakwalifikowany do tak zwanych Evidence Base Practises (praktyki o potwierdzonej naukowo skuteczności). Szczegółowy program warsztatu znajduje się TUTAJ.

 

Zgodnie z wynikami ewalucji uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych szkoleń. Część z osób deklarowała chęć dalszego pogłębiania swojej wiedzy, szczególnie w obszarze prowadzenia dialogu motywującego. 

 Raport z ewaluacji można przeczytać tutaj: pdf

 

  • Alternatywne metody i formy edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Społeczne i emocjonalne uczenie się uczniów (SEL).

 

Zrealizowane w maju 2018 roku szkolenie skierowane było do wszystkich nauczycieli, którzy chcą wiedzieć, jak zarządzać reakcjami emocjonalnymi w zespole klasowym. Naszym celem było przekazanie nauczycielom wiedzy i umiejętności z zakresu wprowadzania elementów programów SEL do szkół. Na szkoleniu nauczyciele dowiedzieli się, jak wprowadzać elementy programu SEL do szkoły, jak włączyć w program rodziców, jak rozwijać podstawowych 5 kompetencji SEL u uczniów (Samoświadomość, Samo-zarządzanie, Świadomość społeczna, Umiejętności interpersonalne, Odpowiedzialne podejmowanie decyzji). Dodatkowo pokalywaliśmy, jak można wykorzystać alternatywne formy edukacji w swojej codziennej pracy. Warsztat nastawiony był więc na wprowadzenie udoskonaleń i innowacji w pracy pedagogicznej. Szczegółowy program szkolenia można znaleźć TUTAJ.

 

W wypełnianych ankietach ewaluacyjnych nauczyciele wskazali, że szczególnie doceniali atmosferę panującą podczas zajęć oraz sposób ich prowadzenia przez naszyhc trenerów. Pozostałe badane aspekty również zostały ocenione bardzo wysoko (wszytskie powyżej 5 na skali 6-punktowej)

 Wyniki ewaluacji można zobaczyć tutaj:  pdf

 

  • Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach w związku z nową podstawą programową. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów

 

Grant zrealizowaliśmy w kwietniu 2018 roku. Podczas warsztatów koncentorowaliśmy się na dostarczaniu pomysłów i rozwązań na sposoby wspierania uczniów w odkrywaniu własnych talentów, uzdolnień i preferencji zawodowych już od najmłodszych lat. Szkolenia adresowane były do nauczycieli szkół podstawowych (od czwartej klasy), gimnazjów, jak i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Naszymi uczestnikami bylo zarówno profesjonalni doradcy zawodowi jak i nauczyciele pełniący w szkole  formalnie funkcę doradcy zawodowego czy nauczyciele chcący dodatkowo wspierać swoich wychowanków podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Szczegółowy program szkolenia można znaleźć TUTAJ.

 

Warsztat cieszył się dużym powodzeniem - przeszkolonych zostało więcej osób, niż zakładana pierwotnie grupa. Ewaluacja przeprowadzona wśród uczestników pokazała, że grupy były bardzo zadowolone z udziału w szkoleniach, we wszystkich badanych obszarach. 

 Raport z ewaluacji szkolenia znajduje się tutaj: pdf 

 

  • Psychologia w pracy nauczyciela

 

Podczas organizowanego zimą 2017 roku Grantu grupa niemal 200 nauczycieli, w czasie 2 weekendowych szkoleń wyjazdowych miała okazję poznać szeroki zakres wykorzystania psychologii w swojej pracy. Program obejmował m.in. mediacje w szkole, reagowanie na sytuacje trudne (np. z rodzicem roszczeniowym), motywowanie uczniów, utrzymywanie dyscypliny w klasie, style komunikacji w szkole czy budowanie autorytetu nauczyciela. Szkolenie rozpoczynało się od wspólnego wykładu, a następnie uczestnicy w mniejszych już grupach przechodzili na warsztaty prowadzone przez specjalistów z danych zakresów – mediatorów, psychologów i pedagogów szkolnych. Szkolenie cieszyło się ogromnym powodzeniem - miejsca zostały wyczerpane w niecałą dobę. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz organizacji zajęć znajdują się TUTAJ

 

Wyniki ewaluacji pokazały, iż uczestnicy byli bardzo zadowoleni z jakości szkolenia, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

 Raport z ewaluacji znajduje się tutaj: pdf

 

 

  • Efektywne doradztwo zawodowe w kształtowaniu zawodowych wyborów uczniów. Kompetencje absolwenta szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy

 

Grant dotyczący efektywnego doradztwa zawodowego w szkołach realizowaliśmy jesienią 2017 roku. Podczas warsztatów przekazywaliśmy nauczycielom narzędzia oraz wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego wspierania uczniów w dokonywaniu wyborów dotyczących dalszej ścieżki kształcenia oraz rozwoju zawodowego. Przeszliśmy przez wszystkie etapy kształcenia - od przedszkola do szkół ponadpodstawowych. Punktem wyjścia były dla nas oczywiście nowe przepisy zwiększające rolę doradztwa w szkołach. Szczegółowy program szkoleń znajduje się TUTAJ

 

Zgodnie z przeprowadzoną przez nas ewaluacją zajęć były one wypełnione wieloma nowymi treściami. Poziom przyrostu wiedzy nauczyciele określili na poziomie 5,18 na skali 6- stopniowej.

Szczegółowy raport z ewaluacji można przeczytać tutaj:pdf

 

 

  • Aksjologiczne aspekty nauczania i wychowania

 

Grant dotyczący wspierania uczniów w rozwijaniu systemu wartości zrealizowaliśmy jesienią 2017 roku. Podczas warsztatów koncentrowaliśmy się zarówno na pracy z nową podstawą programową z uwzględnieniem systemu wartości, jak również poświęciliśmy czas na kwestię samego podejścia do wartości czy na metody wspomagania uczniów w kształtowaniu ich własnego systemu wartości. Szczegółowy program szkoleń można zobaczyć TUTAJ

 

Ewaluacja prowadzonych szkoleń pokazała, że nasi uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w zajęciach. Poziom satysfakcji ocenili na poziomie 5,71 na 6-punktowej skali.

Szczegółowy raport z ewaluacji można przeczytać tutaj:pdf

 

 

  • Mediacje rówieśnicze / szkolne jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

 

Jesienią 2016 oraz wioną 2017 roku zrealizowaliśmy z sukcesem cykl 6 szkoleń dla przyszłych mediatorów szkolnych oraz opiekunów mediatorów rówieśniczych. Zainteresowanie tematem było bardzo duże, a przeszkolona grupa 100 osób już dziś wprowadza mediacje w swoich szkołach. Dokładny program szkoleń można zobaczyć TUTAJ.

 

Realizacja tego Grantu cieszy nas szczególnie. Jesteśmy bowiem przekonani, że mediacje szkolne i rówieśnicze są jedną z najlepszych dróg na rozwiązywanie konfliktów w szkole, a co za tym idzie stanowią doskonałą profilaktykę występowania przemocy w szkole.

 

Również nasi uczestnicy byli ze szkoleń bardzo zadowoleni oraz uznają zasadność takiej właśnie pracy z uczniami.

Wyniki ewaluacji można znaleźć tutaj: Cykl jesienny 2016: pdf; cykl wiosenny 2017: pdf

 

 

  • Współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców jako warunek efektywnej nauki i wychowania

 

Szkolenia z tematyki współpracy z rodzicami zrealizowaliśmy z sukcesem w listopadzie 2016 roku na zlecenie Kuratorium Oświaty w ramach Grantu Edukacyjnego. Całkowity program szkoleń można zobaczyć TUTAJ

Ewaluacja przeprowadzonych szkoleń pokazała, że nasi uczestnicy byli bardzo zadowoleni z jakości prowadzonych przez nas warsztatów.

Raport z realizacji Grantu można przeczytać tutaj: pdf

 

  • Profilaktyka przemocy i cyberprzemocy w szkole

 

W czerwcu 2016 z sukcesem zrealizowaliśmy cykl szkoleń z zakresu profilaktyki przemocy i cyberprzemocy w szkole realizowanych w ramach Grantu edukacyjnego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Raport z ewaluacji przeprowadzonych szkoleń wskazał na wysokie zadowolenie uczestniczących w nich nauczycieli.

Cały raport można przeczytać tutaj: pdf