Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Konflikty w szkole zdarzają się i będą zdarzały zawsze. Z racji wykonywanego zawodu, od nauczyciela oczekuje się często ingerencji w sytuacje konfliktowe. Trwałe przejęcie przez nauczyciela roli „Sędziego” skutkuje jednak brakiem rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów u uczniów. Stąd też coraz więcej szkół interesuje się innym podejściem do rozwiązywania konfliktów między uczniami – zamiast wchodzić w rolę arbitra, woli wspierać uczniów w samodzielnym dojściu do porozumienia. I tutaj właśnie pojawiają się mediacje szkolne.

 

W NODN Progresfera jesteśmy przekonani, że mediacje szkolne są odpowiedzią na wiele pojawiających się trudności. Stąd też mamy w naszej ofercie 3 rodzaje działań:

 

 mediacje

 

I. Szkolenie wprowadzające do tematyki mediacji (3-godzinna rada pedagogiczna)

 

Szkołom zainteresowanym zapoznaniem się z tematyką mediacji szkolnych i rówieśniczych oferujemy 3-godzinne szkolenie wprowadzające w tą tematykę. Podczas szkolenia nauczyciele zajmiemy się tematyką konfliktów rówieśniczych oraz sposobami reagowania na nie przy udziale nauczyciela, zapoznamy uczestników z istotą mediacji, przedstawimy zasady w niej panujące, etapy prowadzenia mediacji oraz używane w mediacji narzędzia. Dodatkowo wybrane narzędzia, przydatne w codziennej pracy nauczyciele będą mieli okazję przećwiczyć, tak aby móc zacząć je stosować w codziennej pracy.

 

II. Szkolenie przygotowujące do bycia mediatorem szkolnym (12 godzin zegarowych)

 

Dla szkół, które zamierzają prowadzić mediacje oferujemy 12-godzinne szkolenie dla mediatorów∑ szkolnych. Jest ono adresowane dla nauczycieli, którzy będą w szkole prowadzić mediacje pomiędzy uczniami, rodzicami czy na linii nauczyciel – rodzic. Podczas szkolenia uczestnicy poznają teorię związaną z konfliktami międzyludzkimi oraz strategie reagowania na nie. Dogłębnie poznają procedurę mediacji, panujące w niej zasady oraz wszystkie narzędzia. Szkolenie jest bardzo praktyczne – każda z przedstawianych technik jest ćwiczona, tak aby uczestnicy po ukończeniu warsztatów czuli się dobrze przygotowani do nowej roli.

 

Jako że w szkole wystarczy 3, 4 czynnych mediatorów, to istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla wybranych osób z kilku szkół mieszczących się na jednym terenie.

 

 

III. Program profilaktyczny z zakresu mediacji

 

Szczegóły znajdują się TUTAJ