Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną – studia podyplomowe

NODN Progresfera wraz z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, ma zaszczyt zaprosić na studia podyplomowe dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną - Studia podyplomowe w Poznaniu dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych

opis kierunku - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za udzielanie takiej pomocy. Natomiast pedagog szkolny koordynuje pracę wielu nauczycieli udzielających tego wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną przygotuje studenta do pełnienia roli specjalisty – pedagoga szkolnego koordynującego pracę innych nauczycieli w obszarze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Grupa osób ze SPE jest bardzo szeroko zdefiniowana, co też wymaga od specjalistów wiedzy o wszystkich typach niepełnosprawności, zaburzeń rozwojowych i trudności społeczno-adaptacyjnych.

uprawnienia

Ukończenie studiów Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną daje uprawnienia do:

 • pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych
 • na stanowisku pedagoga szkolnego.

organizacja studiów w naszym ośrodku

Zajęcia warsztatowe
 • Cykl 6 modułów organizowanych  w ramach kierunków łączonych “SPE”
 • Zjazdy weekendowe: w piątek po południu oraz soboty
 • Warsztaty on-line, prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Zjazdy odbywać się będą w okresie październik 2022 – maj 2023
 • Warsztaty z emisji głosu prowadzone w małych grupach
NODN Progresfera
E-platforma - Strefa Studenta
 • Webinary kierunkowe prowadzone przez ekspertki i ekspertów z Instytutu Studiów Podyplomowych WSNP, wszystkie spotkania są nagrywane, tak więc można zarówno brać udział na żywo, jak i wrócić do nagrań w dogodnym momencie. 
Materiały edukacyjne
 • Materiały z kolejnych zjazdów dla studentów uczestniczących w zajęciach/studentów Ośrodka NODN Progresfera
 • Dodatkowo studenci otrzymują dostęp do materiałów przygotowanych przez ISP. 

Każdy z naszych studentów otrzyma po zapisie prezent – dostęp do wybranego przez siebie kursu interaktywnego

Kursy można zobaczyć na naszej platformie: www.szkolenia.progresfera.edu.pl

Program zjazdów – warsztatów - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

W czasie studiów odbędzie się 6 podstawowych zjazdów, w czasie których przeprowadzimy warsztaty przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Warsztaty prowadzone będą w ramach studiów na kierunkach łączonych SPE.

 • Norma i odchylenie od normy w odniesieniu do różnych obszarów rozwoju dziecka/ucznia
 • Obserwacja/ arkusze obserwacji
 • Stwarzanie sytuacji diagnostycznych
 • Możliwości i warunki prowadzenia diagnozy w szkole
 • Opracowanie wniosku do poradni w celu pogłębienia diagnozy w oparciu o podjęte działania
 • Opracowanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka/ucznia

Cele:

 1. Student wskazuje i opisuje obszary rozwoju człowieka
 2. Student określa normę rozwojową w poszczególnych obszarach w określonym wieku rozwojowym dziecka/ucznia
 3. Student wyjaśnia na czym polega obserwacja diagnostyczna.
 4. Student konstruuje karty obserwacji dopasowane do potrzeb diagnostycznych, z wykorzystaniem DSM IV i
 5. Student wskazuje zasady konstruowania sytuacji diagnostycznych
 6. Student opisuje zasady i warunki prowadzenia procesu diagnostycznego
 7. Student opisuje warunki kierowania ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN
 8. Student konstruuje wniosek do PPP
 9. Student opracowuje wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka/ucznia wymaganą przez rozporządzenie MEN
 • Zasady kształcenie
 • Formułowanie celów indywidualnych
 • Formułowanie indywidualnych zaleceń do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi
 • Osiąganie zaplanowanych celów – dobór metod do potrzeb rozwojowych

Cele:

 1. Student wymienia zasady nauczania w kontekście pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i deficytami poznawczo-sensorycznymi.
 2. Student stosuje operacjonalizację celów
 3. Student wyjaśnia na czym polega smartowanie celów
 4. Student dostosowuje cele do indywidualnych możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi
 5. Student opracowuje zalecenia do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi do pracy dydaktycznej i wychowawczej
 6. Student opisuje metody pod kątem wyrównywania szans uczniów z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi (np. terapia behawioralna, metoda ośrodków pracy, plan daltoński, M.Montessori, kinezjologia edukacyjna, AAC itp.)
 • Propozycje ćwiczeń wspierających pamięć – procesy zapamiętywania
 • Propozycje ćwiczeń wspierających koncentrację uwagi
 • Propozycje ćwiczeń wspierających rozwój mowy/ metody AAC
 • Propozycje ćwiczeń wspierających procesy spostrzegania
 • Propozycje ćwiczeń wspierających grafomotorykę
 • Propozycje ćwiczeń wspierających myślenie logiczne i werbalne

Cele:

1.

 1. Student wymienia prawa pamięci.
 2. Student definiuje różne rodzaje pamięci i wskazuje ich zaburzenia u uczniów ze SPE
 3. Student charakteryzuje różne typy ćwiczeń wspierających pamięć
 4. Student analizuje różne metody wspierające koncentrację
 5. Student dopasowuje ćwiczenia usprawniające koncentracje do możliwości ucznia
 6. Student wymienia metody AAC
 7. Student opisuje zasady konstruowania ćwiczeń wspierających spostrzegawczość
 8. Student opisuje związek między małą motoryką a grafomotoryką
 9. Student stosuje ćwiczenia usprawniające pracę dłoni
 10. Student charakteryzuje różne typy myślenia
 11. Student wymienia metody rozwijające procesy poznawcze
 • Praca z uczniem wycofanym, nieśmiałym
 • Wspieranie ucznia z zaburzeniami zachowania
 • Rozwój kompetencji zarządzania swoimi emocjami
 • Motywacja do działania metody jej wzmacniania
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi w zespole klasowym

Cele:

 1. Student stosuje metody pracy z lękiem
 2. Student definiuje metody pracy z przekonaniami
 3. Student stosuje metody RTZ
 4. Student stosuje komunikację bez przemocy, prawidłowo formułuje komunikaty
 5. Student wyjaśnia na czym polega praca z emocjami
 6. Student stosuje różne techniki radzenia sobie z emocjami
 7. Student wyjaśnia procesy motywacyjne
 8. Student stosuje zasady konsekwencji zamiast kar
 9. Student stosuje ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie
 10. Student opisuje sposoby wrażania osób z niepełnosprawnością intelektualna do zespołu klasowego
 11. Student wskazuje na niebezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w zespole klasowym
 • Opracowanie programów pracy nauczyciela wspomagającego.
 • Narzędzia pracy nauczyciela wspomagającego
 • Konstruowanie programów zajęć na kilku poziomach
 • Metody niedyrektywne – wspierające pracę na kilku poziomach

Cele:

 1. Student definiuje rolę nauczyciela wspomagającego.
 2. Student opracowuje program pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i deficytami poznawczo-sensorycznymi na zajęciach w oparciu o modyfikację podstawy programowej.
 3. Student opisuje zasady współpracy z nauczycielem prowadzącym w wypracowywaniu modelu pracy z klasą.
 4. Student opisuje metody niedyrektywne i możliwość ich wykorzystania w pracy z uczniami na kilku poziomach
 • IPET – regulacje prawne
 • IPET – analiza programów
 • Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Ewaluacja programów

Cele:

 1. Student zna rozporządzenie MEN regulujące opracowanie IPET
 2. Student dokonuje analizy IPET-ów pod kątem możliwości ich wdrożenia we własnej pracy
 3. Student opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny z uwzględnieniem możliwości placówki
 4. Student korzysta z zasobów środowiska lokalnego wspierającego rozwój dziecka
 5. Student opracowuje narzędzia ewaluacyjne IPET

kwestie formalne

 • Czas trwania studiów: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym. Termin otrzymania dyplomu:  lipiec/sierpień 2024. Istnieje możliwość skrócenia studiów (poprzez zaliczenie modułu psychologiczno-pedagogicznego) i ukończenie w grudniu 2023 (termin otrzymania dyplomu – styczeń/luty 2024)
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest  zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin oraz zdanie egzaminu końcowego.

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 • 1 zjazd, forma online: 25-26.11.2022, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 2 zjazd, forma online: 16-17.12.2022, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 3 zjazd, forma online: 20-21.01 .2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 4 zjazd, forma online: 03-04.03.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 5 zjazd, forma online: 14-15.04.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 6 zjazd,  forma online: 19-20.05.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00

opłaty

 • Koszt – 3000 złotych + 85 zł opłaty wpisowej
 • Czesne za studia można wpłacać: jednorazowo, semestralnie, w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłato

folder informacyjny o kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

KADRA:

Małgorzata Trybuś – Pedagog, trener rad pedagogicznych od 25 lat związana z edukacją. Uzyskała uprawnienia trenerskie z zakresu treningu asertywności, terapii systemowej, coachingu, doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w pracy z młodymi ludźmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w swoich autorskich programach pracy z dziećmi i młodzieżą skupia się na rozwoju kompetencji miękkich. Jako trener przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleniowych, a w informacjach zwrotnych otrzymuje wysokie noty za profesjonalizm i komunikatywność. 

Aleksandra Nowak – Polonistka, oligo-, tyflo- i surdopedagog, na co dzień pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów z języka polskiego. Kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście w zarządzaniu i przekazywaniu wiedz

Masz pytania? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku? Napisz lub zadzwoń - chętnie doradzimy.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA
przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
www.aiadoradztwo.pl

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie kierunki – studia podyplomowe dla nauczycieli. Sprawdź także kursy i webinary online na naszej platformie szkoleniowej. #Tagi kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, studia podyplomowe dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem