Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Razem czy osobno? 

Integracja zespołu klasowego

i reagowanie na wykluczenie z grupy rówieśniczej

 

Człowiek jako istota społeczna potrzebuje innych, aby przetrwać. Przynależność jest warunkiem zaspokajania potrzeb życiowych i rozwojowych. Stąd też w życie człowieka wpisane jest wszechobecne dążenie do utworzenia i utrzymania przynajmniej minimalnej liczby trwałych i znaczących relacji interpersonalnych (Leary, 2011). Uczniowie, wchodząc w nową grupę rówieśniczą mają różne oczekiwania i obawy. Jeśli posiadają już negatywne doświadczenia w relacji z rówieśnikami, oczekują zmian na lepsze, bojąc się jednocześnie podobnej (negatywnej) sytuacji w klasie. CI, którzy do tej pory mieli dobre kontakty z innymi, obawiają się, że nie uda im się nawiązać równie dobrych relacji. Część uczniów narażona będzie na wykluczenie z grupy rówieśniczej, które prowadzi w pierwszym rzędzie do silnych negatywnych emocji (np.  smutku, samotności, poczucia krzywdy), a następnie – do obniżenia samooceny i wycofania społecznego. Rolą nauczyciela jest zadbanie o prawidłową integrację klasy oraz brak wykluczenia – bo tylko wtedy stworzy każdemu uczniowi warunki, które wspierają rozwój. 

 

Proponowany program szkolenia (3 godz. zegarowe):

razem czy osobno

 

 

 

 • Znany nie jest wykluczany – przykłady ćwiczeń i zabaw na zapoznawcze zajęcia integracyjne 
 • Tworzenie grupy – wprowadzenie kontraktu klasowego
 • Sprzeczne interesy nie muszą oddalać – kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.
 • Wspólny cel łączy – pogłębianie relacji między uczniami przy okazji realizacji celów edukacyjnych.
 • Wspólna historia – budowanie tożsamości grupowej na bazie zaplanowanych wspólnych działań.
 • Zjawisko wykluczenia rówieśniczego – przyczyny, formy i mechanizmy.  
 • Profilaktyka wykluczenia – zajęcia reinterpretujące pojęcia dziwności i inności.
 • Profilaktyka wykluczenia – rozwijanie empatii i poczucia odpowiedzialności świadków.
 • Reagowanie na wykluczenie – układanie systemowego planu działania
 • Reagowanie na wykluczenie – praca indywidualna z uczniami.
 • Reagowanie na wykluczenie – działania na poziomie klasy i szkoły.

 

 

 

 

 

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

 

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfkować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.