Zarządzanie jakością

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 2029)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
 • Statut Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA”

System zapewniania jakości w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA” jest wprowadzony w celu ustrukturyzowania i monitorowania standardów działań Ośrodka i zapewnienia mu spójności i klarownego kierunku prowadzonych działań. System obejmuje każdą formę doskonalenia Ośrodka, a filary pracy są podstawowym kryterium do konstruowania nowych programów oraz doboru kadry

 • Nastawienie na praktykę pracy w szkole – podstawową myślą, która przyświeca nam w pracy jest przekazywanie Kadrze Pedagogicznej przydatnej w codziennej pracy wiedzy, rozwijanie jej umiejętności i inspirowanie w rozwoju. Wprowadzanie teorii jest dla nas punktem wyjścia do przedstawienia rozwiązań praktycznych a nie celem w sobie. Jest dla nas kluczowe, aby osoby uczestniczące w naszych szkoleniach miały poczcie dobrego zainwestowania czasu. Aby realizować ten standard w naszej kadrze pracują wyłącznie osoby na co dzień zajmujące się edukacją – nauczycielki, pedagożki i psycholożki szkolne, edukatorki. Przedstawiane na szkoleniach przykłady i ćwiczenia dopasowujemy również do etapu edukacyjnego uczniów tak – inne przedstawiamy w szkołach podstawowych a inne w szkołach ponadpodstawowych.
 • Szacunek do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego – to podstawowa wartość, jaką w NODN PROGRESFERA wyznajemy. Zarówno Kadra zarządzająca Ośrodkiem, jak i każda z trenerek się nią kieruje podczas komunikacji i pracy z Nauczycielkami i Nauczycielami. Wierzymy bowiem, że podstawowa postawa szacunku – bycia OK-OK pozwala tworzyć optymalne środowisko edukacyjne zarówno podczas naszych szkoleń, jak i w pracy z dziećmi, młodzieżą czy ich rodzicami.
 • Odpowiadanie na bieżące potrzeby szkół – podczas umawiania szkoleń zastanawiamy się wspólnie z osobami je zamawiającymi jaki temat jest najbardziej odpowiedni, przydatny, potrzebny w danej szkole. Programy dostosowujemy zarówno do etapu edukacyjnego (inne metody czy przykłady przedstawimy kadrze pracującej w klasach 1-3 a inne pracującej z licealistami), jak i specyfiki danej placówki. Prowadzimy również szkolenia od początku do końca zaprojektowane dla konkretnej szkoły – poprzedzone pogłębionymi wywiadami oraz ankietami badania potrzeb przeprowadzonymi wśród kadry.
 • Poszukiwanie i wprowadzanie innowacji oraz nieszablonowych pomysłów na pracę – poza technikami i rozwiązaniami przydatnymi „tu i teraz” proponujemy też metody dostosowane do nowoczesnej edukacji XXI wieku, tak aby inspirować szkoły i ich kadrę do poszukiwania nowych sposobów pracy, dostosowanych do wymagań współczesnych dzieci i młodzieży, czyniących edukację ciekawszą, pełniejszą pasji i entuzjazmu. Nasz Ośrodek działa na rzecz Nauczycieli Przyszłości.
 • Wysoka jakość materiałów szkoleniowych – osoby uczestniczące w naszych szkoleniach otrzymują od nas rozbudowane materiały szkoleniowe, zawierające opis treści poruszanych na szkoleniach oraz często ich rozwinięcie – są to materiały, do których można się cofnąć po szkoleniu i przypomnieć sobie każdą z poruszanych treści. Często przekazujemy również kadrze gotowe scenariusze, narzędzia, arkusze do ćwiczeń, tak aby mogli po zajęciach z nami od razu je wykorzystać.
 • Stałe doskonalenie wiedzy kadry – nasza kadra nieustannie się szkoli – bierze dział w warsztatach, konferencjach, spotkaniach, webinariach itp. Dzięki temu przekazujemy aktualną wiedzę, doskonalimy nasz warsztat i umiejętności. Jesteśmy bardzo wrażliwi na to, aby nie powielać mitów i nieprawdziwych treści, stąd też weryfikujemy informacje i analizujemy nowe dane- raporty, badania, statystyki. Wraz z nabywaniem nowej wiedzy modyfikujemy też i nasze szkolenia, tak aby były aktualne i coraz lepiej prowadzone.
 • Praca metodą warsztatową – jej istotą jest uczenie się przez doświadczenie – zarówno zbierane w pracy zawodowej, jak i odbywane w trakcie szkolenia w specjalnie zaprojektowanych do tego celu ćwiczeniach. Analiza doświadczeń i uzupełnienie jej o odpowiednią wiedzę generuje wnioski, które można przenieść na własną praktykę. Dzięki aktywnym formom pracy podczas naszych zajęć Uczestniczki i Uczestnicy są zaangażowani i aktywni przez cały czas. Metodę warsztatową stosujemy zarówno podczas pracy stacjonarnej, jak i podczas warsztatów on-line, zmieniają się formy pracy i używane narzędzia, jednak idea pozostaje niezmienna. To właśnie pod kątem funkcjonalności i możliwości prowadzenia warsztatów została przez nas wybrana platforma Clickmeeting, której używamy do szkoleń on-line.
 • W Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA” realizujemy szereg działań – zarówno na zlecenie szkół i placówek oświatowych w formie szkoleń i webinarów zamkniętych, jak i w formie otwartej – warsztatów stacjonarnych, warsztatów online oraz jako kursów interaktywnych. Każdą z tych form realizujemy z zachowaniem standardów i procedur zapewniających najwyższą jakość.
 
Ewaluacja prowadzonych działań

Podstawą oceny jakości naszej pracy są ankiety ewaluacyjne, które wysyłamy po każdym naszym szkoleniu. Prosimy w niej o ocenę na 6-stopniowej skali:

 1. satysfakcji z udziału w szkoleniu
 2. atmosfery panującej na zajęciach
 3. poziomu przyrostu wiedzy z zakresu szkolenia 
 4. sposobu prowadzenia zajęć 
 5. otrzymanych w mailu z ankietą materiałów szkoleniowych oraz arkuszy do ćwiczeń 
 6. szkolenia pod kątem proporcji ilości ćwiczeń do części wykładowej

Dodatkowo uwzględniamy w ankiecie pytania otwarte, pytamy z nich zarówno o mocne strony szkolenia, jak i elementy wymagające poprawy – dzięki tej informacji zwrotnej stale udoskonalamy proponowane programy, ćwiczenia, metody. Prosimy również o propozycje innych szkoleń, które mogłyby zainteresować kadrę – dzięki czemu wiemy, jaka tematyka jest aktualnie ważna i potrzebna. 

Wyniki ankiet systematycznie analizujemy – w przypadku, gdyby średnia ocen spadła poniżej 4,5 (w 6-stopniowej skali) podejmujemy działania naprawcze oraz wyciągamy wnioski – analizę przyczyn – wywiad  ze szkołą i trenerem. Wysokie standardy naszej pracy sprawiają, że są to sytuacje, które praktycznie nie mają miejsca.

Aktualny wzór wystandaryzowanej ankiety ewaluacyjnej stanowi załącznik do systemu i można się z nim zapoznać.

Zapewnienie jakości w organizacji rad pedagogicznych – szkoleń i webinarów realizowanych na zlecenie szkół i placówek oświatowych

1. Po wpłynięciu do nas zapytania odnośnie organizacji rady kontaktujemy się z osobą zamawiającą szkolenie i ustalamy:

 • Termin organizacji szkolenia
 • Tematykę szkolenia – dobieramy ją wspólnie na podstawie wywiadu z osobą zamawiającą szkolenie z naszego katalogu szkoleń, lub też przygotowujemy szkolenie indywidualnie dla danej placówki
  • W przypadku szkoleń dobieranych z naszego katalogu prowadzimy rozmowę – badanie potrzeb z osobą zamawiającą szkolenie. Doprecyzowujemy przyczyny wyboru konkretnego szkolenia – dowiadujemy się, jakie specyficzne trudności czy potrzeby ma dana szkoła, jakie elementy programu są szczególnie ważne i należy je rozbudować, co jest ważne mniej, jakie dodatkowe tematy warto poruszyć.
  • W przypadku szkoleń przygotowywanych indywidualnie do potrzeb danej szkoły i placówki prowadzimy pogłębiony wywiad z osobą zamawiającą szkolenie. Dzięki tej rozmowie możemy lepiej zrozumieć potrzeby i trudności, na jakie będziemy odpowiadać podczas szkolenia, dowiadujemy się, z jakimi trudnościami mierzy się dana placówką lub też – jakie ma aspiracje i plany. Na podstawie informacji z wywiadu przygotowujemy ankietę online dla uczestników. Ich odpowiedzi pozwalają nam dokładnie określić, które punkty programu są dla danych nauczycieli szczególnie istotne, które zagadnienia są już im znane z innych szkoleń czy też – jaką tematykę należy koniecznie uwzględnić w programie. Na podstawie uzyskanych przez ankietę danych układamy ostateczną wersję programu i scenariusz dopasowany do konkretnej grupy docelowej. Dzięki temu uczestnicy naszych szkoleń mogą mieć pewność, że zarówno przykłady, jak i ćwiczenia czy materiały będą przygotowanie stricte pod ich potrzeby.
 • Formę – online lub stacjonarną – w zależności od potrzeb kadry oraz tematyki szkolenia (formę dobieramy tak, aby warsztat przyniósł jak najlepsze rezultaty)
 • Liczebność grupy – przy szkoleniach stacjonarnych pracujemy w grupach maksymalnie 30-osobowych, co zapewnia komfort i jakość pracy warsztatowej. Webinary online prowadzimy również dla grup bardziej licznych, w związku ze specyfiką proponowanych ćwiczeń liczebność grupy nie przekłada się bezpośrednio na efektywność pracy.
 • Warunki organizacyjno – lokalowe – ustalamy układ stołów (np. podkowa, stoliki robocze), dostępność sprzętu (projektor, głośniki, laptopa przywozimy własnego), dostępność tablicy/ flipcharta itp.
2. Po szkoleniu wysyłamy do szkoły – z prośbą o przekazanie do Uczestniczek i Uczestników:
 
 • Rozbudowane materiały w formie PFD
 • Formularz danych osobowych do wystawienia zaświadczeń, zawierający również
 • ankietę ewaluacyjną (na wystandaryzowanym wzorze).
 • Dokument księgowy – fakturę VAT

3. Po upływie maksymalnie dwóch tygodni wystawiamy zaświadczenia dla kadry, które wysyłamy na adres szkoły w formie papierowej.

 
Zapewnienie jakości szkoleń stacjonarnych, webinarów i kursów interaktywnych realizowanych w formule otwartej – dla zainteresowanych nauczycielek i nauczycieli

1.Tematykę proponowanych szkoleń dobieramy na podstawie:

 1. Podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na dany rok
 2. wymagań wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego
 3. Wyników ankiet ewaluacyjnych – zarówno z rad pedagogicznych, jak i uprzednio realizowanych kursów i webinarów. Wnioski z analizy ujmowane są w sprawozdaniach z realizacji planu pracy Ośrodka.
 4. Pomysłów kadry trenerskiej NODN PROGRESFERA (wynikających z ich wiedzy i doświadczenia)
2. Szkolenia stacjonarne organizowane w salach warsztatowych Ośrodka:
 • Przed szkoleniem zbieramy od Uczestniczek i Uczestników dane osobowe do wystawienia Zaświadczeń. Zaświadczenia rozdajemy na zakończenie szkolenia. Osoby nieobecne nie otrzymują dokumentu (stad pojedyncze „puste” numery w ewidencji).
 • Po szkoleniu stacjonarnym wysyłamy do Uczestniczek i Uczestników drogą mailową, podobnie jak przy szkoleniu rady pedagogicznej: rozbudowane materiały w formie PFD oraz ankietę ewaluacyjną (na wystandaryzowanym wzorze opisanym powyżej).
3. Webinary i kursy prowadzimy na platformie szkoleniowej: www.szkolenia.progresfera.edu.pl. Dzięki funkcjonalnościom naszej platformy Uczestnicy szkoleń mają możliwość:
 
 • Pobrania materiałów szkoleniowych, które są dostępne niezwłocznie po zakończeniu webinaru/ ukończeniu kursu – są zamieszczane przed jego rozpoczęciem
 • Samodzielnego wygenerowania Zaświadczenia
 • Niezwłocznego wypełnienia wystandaryzowanej ankiety ewaluacyjnej

4. Stale monitorujemy funkcjonalności platformy i wprowadzamy na niej usprawnienia. W szczególności:

 • Analizujemy odpowiedzi w ankiecie ewaluacyjnej – w ankiecie zamieszczonej na platformie znajduje się dodatkowe pytanie dotyczące stricte platformy i jej obsługi
 • Doprecyzowujemy i zbieramy trudności, które są do nas zgłaszane telefonicznie/ mailowo – szczególnie te powtarzające się. Stale wprowadzamy usprawnienia platformy, aby była jak najbardziej przyjazna dla użytkowników
 • Prowadzimy wystandaryzowane badania funkcjonalności naszej platformy

Ewaluacji wewnętrznej – prowadzonej w sposób ciągły podlegają następujące punkty:

 1. Jakość realizowanych w Ośrodku szkoleń – monitorowanie pracy trenerów
  1. Programy szkoleniowe i scenariusze
  2. Ćwiczenia aktywizujące uczestników
  3. Dostarczone materiały szkoleniowe, w tym prezentacje
  4. Praca trenerów podczas szkolenia
 2. Rozwój kadry, w tym systematyczne dokształcanie się
 3. Stosowane przez nas narzędzia informatyczne – w tym nasza platforma szkoleniowa, ale też i zewnętrzne platformy, z których usług korzystamy
 4. Jakość obsługi klienta – bezpośrednio w Ośrodku, jak i komunikacja w mediach społecznościowych.
 1. Plany pracy i sprawozdania z realizacji planu za każdy rok szkolny
 2. Programy form doskonalenia realizowanych przez Ośrodek
 3. Oferty szkoleń przygotowywane na każdy rok szkolny
 4. Wystandaryzowane ankiety ewaluacyjne – wzory
 5. Podsumowania wypełnionych ankiet ewaluacyjnych
 6. Rejestry wystawionych zaświadczeń (rejestr zaświadczeń z rad pedagogicznych i szkoleń otwartych, rejestr zaświadczeń wystawionych na platformie szkoleniowej)
 7. Raporty z badania konsumentów 
 1. System zapewniania jakości w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA” jest dokumentem zatwierdzanym przez dyrektorkę Ośrodka na każdy rok szkolny
 2. System jest rokrocznie analizowany i, jeśli jest taka potrzeba, modyfikowany i aktualizowany
 3. Modyfikacje mogą być zgłaszane przez każdego z pracowników i współpracowników Ośrodka

System zapewniania jakości

Plik do pobrania w formacie PDF

System zapewniania jakości

Pobierz plik PDF klikając w przycisk poniżej
Pobierz

Załącznik - Ankieta ewaluacyjna

Plik do wglądu

Ankieta ewaluacyjna

Wzór wystandaryzowanej ankiety ewaluacyjnej
Klik

Załącznik - Ankieta badania potrzeb

Plik do wglądu

Ankieta badania potrzeb

Wzór ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
Klik