fbpx

Zarządzanie jakością

Filary pracy NODN PROGRESFERA – cele i standardy pracy Ośrodka

Previous slide
Next slide
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 2029)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
 • Statut Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA”

System zapewniania jakości w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA” jest wprowadzony w celu ustrukturyzowania i monitorowania standardów działań Ośrodka i zapewnienia mu spójności i klarownego kierunku prowadzonych działań. System obejmuje każdą formę doskonalenia Ośrodka, a filary pracy są podstawowym kryterium do konstruowania nowych programów oraz doboru kadry

1. Po wpłynięciu do nas zapytania odnośnie organizacji rady kontaktujemy się z osobą zamawiającą szkolenie i ustalamy:

 1. Termin organizacji szkolenia
 2. Tematykę szkolenia – dobieramy ją wspólnie na podstawie wywiadu z osobą zamawiającą szkolenie z naszego katalogu szkoleń, lub też przygotowujemy szkolenie indywidualnie dla danej placówki
 3. W przypadku szkoleń dobieranych z naszego katalogu prowadzimy rozmowę – badanie potrzeb z osobą zamawiającą szkolenie. Doprecyzowujemy przyczyny wyboru konkretnego szkolenia – dowiadujemy się, jakie specyficzne trudności czy potrzeby ma dana szkoła, jakie elementy programu są szczególnie ważne i należy je rozbudować, co jest ważne mniej, jakie dodatkowe tematy warto poruszyć.
 4. W przypadku szkoleń przygotowywanych indywidualnie do potrzeb danej szkoły i placówki prowadzimy pogłębiony wywiad z osobą zamawiającą szkolenie. Dzięki tej rozmowie możemy lepiej zrozumieć potrzeby i trudności, na jakie będziemy odpowiadać podczas szkolenia, dowiadujemy się, z jakimi trudnościami mierzy się dana placówką lub też – jakie ma aspiracje i plany. Na podstawie informacji z wywiadu przygotowujemy ankietę online dla uczestników. Ich odpowiedzi pozwalają nam dokładnie określić, które punkty programu są dla danych nauczycieli szczególnie istotne, które zagadnienia są już im znane z innych szkoleń czy też – jaką tematykę należy koniecznie uwzględnić w programie. Na podstawie uzyskanych przez ankietę danych układamy ostateczną wersję programu i scenariusz dopasowany do konkretnej grupy docelowej. Dzięki temu uczestnicy naszych szkoleń mogą mieć pewność, że zarówno przykłady, jak i ćwiczenia czy materiały będą przygotowanie stricte pod ich potrzeby.
 5. Formę – online lub stacjonarną – w zależności od potrzeb kadry oraz tematyki szkolenia (formę dobieramy tak, aby warsztat przyniósł jak najlepsze rezultaty)
 6. Liczebność grupy – przy szkoleniach stacjonarnych pracujemy w grupach maksymalnie 30-osobowych, co zapewnia komfort i jakość pracy warsztatowej. Webinary online prowadzimy również dla grup bardziej licznych, w związku ze specyfiką proponowanych ćwiczeń liczebność grupy nie przekłada się bezpośrednio na efektywność pracy.
 7. Warunki organizacyjno – lokalowe – ustalamy układ stołów (np. podkowa, stoliki robocze), dostępność sprzętu (projektor, głośniki, laptopa przywozimy własnego), dostępność tablicy/ flipcharta itp.

2. Po szkoleniu wysyłamy do szkoły – z prośbą o przekazanie do Uczestniczek i Uczestników:

 • Rozbudowane materiały w formie PFD
 • Formularz danych osobowych do wystawienia zaświadczeń, zawierający również
 • Ankietę ewaluacyjną (na wystandaryzowanym wzorze)
 • Dokument księgowy – fakturę VAT

3. Po upływie maksymalnie dwóch tygodni wystawiamy zaświadczenia dla kadry, które wysyłamy na adres szkoły w formie papierowej.

1. Tematykę proponowanych szkoleń dobieramy na podstawie:

 • Podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na dany rok
 • wymagań wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Wyników ankiet ewaluacyjnych – zarówno z rad pedagogicznych, jak i uprzednio realizowanych kursów i webinarów. Wnioski z analizy ujmowane są w sprawozdaniach z realizacji planu pracy Ośrodka.
 • Pomysłów kadry trenerskiej NODN PROGRESFERA (wynikających z ich wiedzy i doświadczenia)

2. Szkolenia stacjonarne organizowane w salach warsztatowych Ośrodka:

 • Przed szkoleniem zbieramy od Uczestniczek i Uczestników dane osobowe do wystawienia Zaświadczeń. Zaświadczenia rozdajemy na zakończenie szkolenia. Osoby nieobecne nie otrzymują dokumentu (stad pojedyncze „puste” numery w ewidencji).
 • Po szkoleniu stacjonarnym wysyłamy do Uczestniczek i Uczestników drogą mailową, podobnie jak przy szkoleniu rady pedagogicznej: rozbudowane materiały w formie PFD oraz ankietę ewaluacyjną (na wystandaryzowanym wzorze opisanym powyżej).

3. Webinary i kursy prowadzimy na platformie szkoleniowej: szkolenia.progresfera.edu.pl. Dzięki funkcjonalnościom naszej platformy Uczestnicy szkoleń mają możliwość:

 • Pobrania materiałów szkoleniowych, które są dostępne niezwłocznie po zakończeniu webinaru/ ukończeniu kursu – są zamieszczane przed jego rozpoczęciem
 • Samodzielnego wygenerowania Zaświadczenia
 • Niezwłocznego wypełnienia wystandaryzowanej ankiety ewaluacyjnej

4. Stale monitorujemy funkcjonalności platformy i wprowadzamy na niej usprawnienia. W szczególności:

 • Analizujemy odpowiedzi w ankiecie ewaluacyjnej – w ankiecie zamieszczonej na platformie znajduje się dodatkowe pytanie dotyczące stricte platformy i jej obsługi
 • Doprecyzowujemy i zbieramy trudności, które są do nas zgłaszane telefonicznie/ mailowo – szczególnie te powtarzające się. Stale wprowadzamy usprawnienia platformy, aby była jak najbardziej przyjazna dla użytkowników
 • Prowadzimy wystandaryzowane badania funkcjonalności naszej platformy

1. Ewaluacja zewnętrzna – ankiety ewaluacyjne

Podstawą oceny jakości naszej pracy są ankiety ewaluacyjne, które wysyłamy po każdym naszym szkoleniu. Prosimy w niej o ocenę na 6-stopniowej skali:

 • satysfakcji z udziału w szkoleniu
 • atmosfery panującej na zajęciach
 • poziomu przyrostu wiedzy z zakresu szkolenia 
 • sposobu prowadzenia zajęć 
 • otrzymanych w mailu z ankietą materiałów szkoleniowych oraz arkuszy do ćwiczeń 
 • szkolenia pod kątem proporcji ilości ćwiczeń do części wykładowej

Dodatkowo uwzględniamy w ankiecie pytania otwarte, pytamy z nich zarówno o mocne strony szkolenia, jak i elementy wymagające poprawy – dzięki tej informacji zwrotnej stale udoskonalamy proponowane programy, ćwiczenia, metody. Prosimy również o propozycje innych szkoleń, które mogłyby zainteresować kadrę – dzięki czemu wiemy, jaka tematyka jest aktualnie ważna i potrzebna. 

Wyniki ankiet systematycznie analizujemy – w przypadku, gdyby średnia ocen spadła poniżej 4,5 (w 6-stopniowej skali) podejmujemy działania naprawcze oraz wyciągamy wnioski – analizę przyczyn – wywiad  ze szkołą i trenerem. Wysokie standardy naszej pracy sprawiają, że są to sytuacje, które praktycznie nie mają miejsca.

Aktualny wzór wystandaryzowanej ankiety ewaluacyjnej stanowi załącznik do systemu i można się z nim zapoznać.

2. Ewaluacja wewnętrzna –utrzymanie i podnoszenie standardów pracy Ośrodka

Ewaluacji wewnętrznej – prowadzonej w sposób ciągły podlegają następujące punkty:

 1. Jakość realizowanych w Ośrodku szkoleń – monitorowanie pracy trenerów
  1. Programy szkoleniowe i scenariusze
  2. Ćwiczenia aktywizujące uczestników
  3. Dostarczone materiały szkoleniowe, w tym prezentacje
  4. Praca trenerów podczas szkolenia
 2. Rozwój kadry, w tym systematyczne dokształcanie się
 3. Stosowane przez nas narzędzia informatyczne – w tym nasza platforma szkoleniowa, ale też i zewnętrzne platformy, z których usług korzystamy
 4. Jakość obsługi klienta – bezpośrednio w Ośrodku, jak i komunikacja w mediach społecznościowych.
 •  
 1. Plany pracy i sprawozdania z realizacji planu za każdy rok szkolny
 2. Programy form doskonalenia realizowanych przez Ośrodek
 3. Oferty szkoleń przygotowywane na każdy rok szkolny
 4. Wystandaryzowane ankiety ewaluacyjne – wzory
 5. Podsumowania wypełnionych ankiet ewaluacyjnych
 6. Rejestry wystawionych zaświadczeń (rejestr zaświadczeń z rad pedagogicznych i szkoleń otwartych, rejestr zaświadczeń wystawionych na platformie szkoleniowej)
 7. Raporty z badania konsumentów 
 1. System zapewniania jakości w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA” jest dokumentem zatwierdzanym przez dyrektorkę Ośrodka na każdy rok szkolny
 2. System jest rokrocznie analizowany i, jeśli jest taka potrzeba, modyfikowany i aktualizowany
 3. Modyfikacje mogą być zgłaszane przez każdego z pracowników i współpracowników Ośrodka

System zapewniania jakości

Plik do pobrania w formacie PDF

System zapewniania jakości

Pobierz plik PDF klikając w przycisk poniżej
Pobierz

Załącznik - Ankieta ewaluacyjna

Plik do wglądu

Ankieta ewaluacyjna

Wzór wystandaryzowanej ankiety ewaluacyjnej
Klik

Załącznik - Ankieta badania potrzeb

Plik do wglądu

Ankieta badania potrzeb

Wzór ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
Klik

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem