Zarządzanie jakością

Filary pracy NODN PROGRESFERA – cele i standardy pracy Ośrodka

Previous slide
Next slide
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 2029)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
 • Statut Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA”

System zapewniania jakości w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA” jest wprowadzony w celu ustrukturyzowania i monitorowania standardów działań Ośrodka i zapewnienia mu spójności i klarownego kierunku prowadzonych działań. System obejmuje każdą formę doskonalenia Ośrodka, a filary pracy są podstawowym kryterium do konstruowania nowych programów oraz doboru kadry

1. Po wpłynięciu do nas zapytania odnośnie organizacji rady kontaktujemy się z osobą zamawiającą szkolenie i ustalamy:

 1. Termin organizacji szkolenia
 2. Tematykę szkolenia – dobieramy ją wspólnie na podstawie wywiadu z osobą zamawiającą szkolenie z naszego katalogu szkoleń, lub też przygotowujemy szkolenie indywidualnie dla danej placówki
 3. W przypadku szkoleń dobieranych z naszego katalogu prowadzimy rozmowę – badanie potrzeb z osobą zamawiającą szkolenie. Doprecyzowujemy przyczyny wyboru konkretnego szkolenia – dowiadujemy się, jakie specyficzne trudności czy potrzeby ma dana szkoła, jakie elementy programu są szczególnie ważne i należy je rozbudować, co jest ważne mniej, jakie dodatkowe tematy warto poruszyć.
 4. W przypadku szkoleń przygotowywanych indywidualnie do potrzeb danej szkoły i placówki prowadzimy pogłębiony wywiad z osobą zamawiającą szkolenie. Dzięki tej rozmowie możemy lepiej zrozumieć potrzeby i trudności, na jakie będziemy odpowiadać podczas szkolenia, dowiadujemy się, z jakimi trudnościami mierzy się dana placówką lub też – jakie ma aspiracje i plany. Na podstawie informacji z wywiadu przygotowujemy ankietę online dla uczestników. Ich odpowiedzi pozwalają nam dokładnie określić, które punkty programu są dla danych nauczycieli szczególnie istotne, które zagadnienia są już im znane z innych szkoleń czy też – jaką tematykę należy koniecznie uwzględnić w programie. Na podstawie uzyskanych przez ankietę danych układamy ostateczną wersję programu i scenariusz dopasowany do konkretnej grupy docelowej. Dzięki temu uczestnicy naszych szkoleń mogą mieć pewność, że zarówno przykłady, jak i ćwiczenia czy materiały będą przygotowanie stricte pod ich potrzeby.
 5. Formę – online lub stacjonarną – w zależności od potrzeb kadry oraz tematyki szkolenia (formę dobieramy tak, aby warsztat przyniósł jak najlepsze rezultaty)
 6. Liczebność grupy – przy szkoleniach stacjonarnych pracujemy w grupach maksymalnie 30-osobowych, co zapewnia komfort i jakość pracy warsztatowej. Webinary online prowadzimy również dla grup bardziej licznych, w związku ze specyfiką proponowanych ćwiczeń liczebność grupy nie przekłada się bezpośrednio na efektywność pracy.
 7. Warunki organizacyjno – lokalowe – ustalamy układ stołów (np. podkowa, stoliki robocze), dostępność sprzętu (projektor, głośniki, laptopa przywozimy własnego), dostępność tablicy/ flipcharta itp.

2. Po szkoleniu wysyłamy do szkoły – z prośbą o przekazanie do Uczestniczek i Uczestników:

 • Rozbudowane materiały w formie PFD
 • Formularz danych osobowych do wystawienia zaświadczeń, zawierający również
 • Ankietę ewaluacyjną (na wystandaryzowanym wzorze)
 • Dokument księgowy – fakturę VAT

3. Po upływie maksymalnie dwóch tygodni wystawiamy zaświadczenia dla kadry, które wysyłamy na adres szkoły w formie papierowej.

1. Tematykę proponowanych szkoleń dobieramy na podstawie:

 • Podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na dany rok
 • wymagań wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Wyników ankiet ewaluacyjnych – zarówno z rad pedagogicznych, jak i uprzednio realizowanych kursów i webinarów. Wnioski z analizy ujmowane są w sprawozdaniach z realizacji planu pracy Ośrodka.
 • Pomysłów kadry trenerskiej NODN PROGRESFERA (wynikających z ich wiedzy i doświadczenia)

2. Szkolenia stacjonarne organizowane w salach warsztatowych Ośrodka:

 • Przed szkoleniem zbieramy od Uczestniczek i Uczestników dane osobowe do wystawienia Zaświadczeń. Zaświadczenia rozdajemy na zakończenie szkolenia. Osoby nieobecne nie otrzymują dokumentu (stad pojedyncze „puste” numery w ewidencji).
 • Po szkoleniu stacjonarnym wysyłamy do Uczestniczek i Uczestników drogą mailową, podobnie jak przy szkoleniu rady pedagogicznej: rozbudowane materiały w formie PFD oraz ankietę ewaluacyjną (na wystandaryzowanym wzorze opisanym powyżej).

3. Webinary i kursy prowadzimy na platformie szkoleniowej: szkolenia.progresfera.edu.pl. Dzięki funkcjonalnościom naszej platformy Uczestnicy szkoleń mają możliwość:

 • Pobrania materiałów szkoleniowych, które są dostępne niezwłocznie po zakończeniu webinaru/ ukończeniu kursu – są zamieszczane przed jego rozpoczęciem
 • Samodzielnego wygenerowania Zaświadczenia
 • Niezwłocznego wypełnienia wystandaryzowanej ankiety ewaluacyjnej

4. Stale monitorujemy funkcjonalności platformy i wprowadzamy na niej usprawnienia. W szczególności:

 • Analizujemy odpowiedzi w ankiecie ewaluacyjnej – w ankiecie zamieszczonej na platformie znajduje się dodatkowe pytanie dotyczące stricte platformy i jej obsługi
 • Doprecyzowujemy i zbieramy trudności, które są do nas zgłaszane telefonicznie/ mailowo – szczególnie te powtarzające się. Stale wprowadzamy usprawnienia platformy, aby była jak najbardziej przyjazna dla użytkowników
 • Prowadzimy wystandaryzowane badania funkcjonalności naszej platformy

1. Ewaluacja zewnętrzna – ankiety ewaluacyjne

Podstawą oceny jakości naszej pracy są ankiety ewaluacyjne, które wysyłamy po każdym naszym szkoleniu. Prosimy w niej o ocenę na 6-stopniowej skali:

 • satysfakcji z udziału w szkoleniu
 • atmosfery panującej na zajęciach
 • poziomu przyrostu wiedzy z zakresu szkolenia 
 • sposobu prowadzenia zajęć 
 • otrzymanych w mailu z ankietą materiałów szkoleniowych oraz arkuszy do ćwiczeń 
 • szkolenia pod kątem proporcji ilości ćwiczeń do części wykładowej

Dodatkowo uwzględniamy w ankiecie pytania otwarte, pytamy z nich zarówno o mocne strony szkolenia, jak i elementy wymagające poprawy – dzięki tej informacji zwrotnej stale udoskonalamy proponowane programy, ćwiczenia, metody. Prosimy również o propozycje innych szkoleń, które mogłyby zainteresować kadrę – dzięki czemu wiemy, jaka tematyka jest aktualnie ważna i potrzebna. 

Wyniki ankiet systematycznie analizujemy – w przypadku, gdyby średnia ocen spadła poniżej 4,5 (w 6-stopniowej skali) podejmujemy działania naprawcze oraz wyciągamy wnioski – analizę przyczyn – wywiad  ze szkołą i trenerem. Wysokie standardy naszej pracy sprawiają, że są to sytuacje, które praktycznie nie mają miejsca.

Aktualny wzór wystandaryzowanej ankiety ewaluacyjnej stanowi załącznik do systemu i można się z nim zapoznać.

2. Ewaluacja wewnętrzna –utrzymanie i podnoszenie standardów pracy Ośrodka

Ewaluacji wewnętrznej – prowadzonej w sposób ciągły podlegają następujące punkty:

 1. Jakość realizowanych w Ośrodku szkoleń – monitorowanie pracy trenerów
  1. Programy szkoleniowe i scenariusze
  2. Ćwiczenia aktywizujące uczestników
  3. Dostarczone materiały szkoleniowe, w tym prezentacje
  4. Praca trenerów podczas szkolenia
 2. Rozwój kadry, w tym systematyczne dokształcanie się
 3. Stosowane przez nas narzędzia informatyczne – w tym nasza platforma szkoleniowa, ale też i zewnętrzne platformy, z których usług korzystamy
 4. Jakość obsługi klienta – bezpośrednio w Ośrodku, jak i komunikacja w mediach społecznościowych.
 •  
 1. Plany pracy i sprawozdania z realizacji planu za każdy rok szkolny
 2. Programy form doskonalenia realizowanych przez Ośrodek
 3. Oferty szkoleń przygotowywane na każdy rok szkolny
 4. Wystandaryzowane ankiety ewaluacyjne – wzory
 5. Podsumowania wypełnionych ankiet ewaluacyjnych
 6. Rejestry wystawionych zaświadczeń (rejestr zaświadczeń z rad pedagogicznych i szkoleń otwartych, rejestr zaświadczeń wystawionych na platformie szkoleniowej)
 7. Raporty z badania konsumentów 
 1. System zapewniania jakości w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „NODN PROGRESFERA” jest dokumentem zatwierdzanym przez dyrektorkę Ośrodka na każdy rok szkolny
 2. System jest rokrocznie analizowany i, jeśli jest taka potrzeba, modyfikowany i aktualizowany
 3. Modyfikacje mogą być zgłaszane przez każdego z pracowników i współpracowników Ośrodka

System zapewniania jakości

Plik do pobrania w formacie PDF

System zapewniania jakości

Pobierz plik PDF klikając w przycisk poniżej
Pobierz

Załącznik - Ankieta ewaluacyjna

Plik do wglądu

Ankieta ewaluacyjna

Wzór wystandaryzowanej ankiety ewaluacyjnej
Klik

Załącznik - Ankieta badania potrzeb

Plik do wglądu

Ankieta badania potrzeb

Wzór ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
Klik

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem