Szkolenia rad pedagogicznych – Rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka przemocy w szkole

Zapraszamy na szkolenia rad pedagogicznych z zakresu profilaktyki agresji i przemocy w szkole. Dzięki naszym szkoleniom możesz stworzyć w Waszej placówce bezpieczne środowisko i wyposażyć nauczycieli w konkretne techniki reagowania na trudne zachowania uczniów.Rozwijaj konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Poniżej znajdziecie tematykę rad związaną z profilaktyką przemocy w szkole oraz rozwiązywaniem konfliktów. Aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia wystarczy kliknąć w tytuł – opis rozwinie się automatycznie.

Problem 1: nauczyciele zgłaszają przypadki zachowań agresywnych i przemocowych wśród uczniów. Nasza szkoła chce jak najszybciej zareagować na te przypadki, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo i poczucie spokoju u rodziców.

Współczesny świat niesie za sobą coraz więcej zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Choć również w przeszłości pojawiały się problemy takie jak wybuchy agresji czy przemoc w szkole, to nauczyciele alarmują – trudności wychowawczych napotyka się coraz więcej, a zjawiska wyraźnie eskalują. Epidemiologia przemocy w szkołach jest alarmująca – doświadczyła jej ponad połowa (!) uczniów a jedna piąta stała się obiektem ataku cyberprzemocy. Skala problemów w szkole wymaga zdecydowanego działania – tak, aby uczniowie mogli czuć i rozwijać się bezpiecznie w miejscu, w którym spędzają niemal połowę swojego dnia.

 • Przemoc i agresja w szkole – opis, przejawy, formy
 • Dlaczego dzieci tak się zachowują? Czynniki sprzyjające pojawianiu się przemocy 
 • Co zrobić, żeby kontrakt w klasie nie był martwy? Wprowadzanie i nauka przestrzegania kontraktu
 • Nie tylko kijem, lecz też marchewką. Nagradzanie zachowań konstruktywnych – wzmocnienia pozytywne
 • Bezczelny buntownik na lekcji. Nowa perspektywa patrzenia nałamanie dyscypliny – gry władzy w ujęciu Analizy Transakcyjnej
 • Kiedy uwagi i punkty ujemne są nieskuteczne: konsekwencje stosowane w przypadku przewinień – baza gotowych konsekwencji
 • Interwencja w przypadku bullyingu – silnej przemocy
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2-3 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (3-4 godziny zegarowe)
 • Opcja dodatkowej godziny na omówienie przypadków wniesionych przez uczestników
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 2: najwięcej trudnych zachowań i problemów z kontrolą silnych emocji przejawiają uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (może też 4 klasy SP). Szukamy wskazówek, w jaki sposób na to reagować, uwzględniając wiek tych uczniów, a jednocześnie - pomóc im rozwijać zrozumienie norm społecznych.

Trudnością, z jaką spotykają się często w swojej pracy nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej jest przejawiana przez dzieci agresja w stosunku do nauczyciela, innych dzieci czy nawet przedmiotów. Trudno mieć do dziecka pretensje – rozwija ono przecież dopiero swoje umiejętności w zakresie kontrolowania emocji. Ponadto małe dzieci dopiero uczą się norm i zasad społecznych, nie rozumieją pojęcia dobra i zła, nie mają w pełni rozwiniętej empatii. Często powtarzają zachowania, które obserwują u ważnych dla nich osób czy postaci z bajek. Dzięki szkoleniu dowiecie się, jak efektywnie wypełnić 2 zadania: po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo dziecku i jego otoczeniu, po drugie wspierać je w rozwoju umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób.

 • Dlaczego niektóre dzieci tak się zachowują? Typowe mechanizmy agresji u młodszych dzieci 
 • Czy młodsze dzieci rozumieją dobro i zło? Rozwój moralny
 • Zupełnie niewrażliwe na innych? Rozwój empatii – perspektywa dzieci
 • Bije, rzuca, przeklina? Drabina gniewu
 • Zabawy rozwijające empatię i inteligencję emocjonalną, na rozładowanie złości i napięcia, bajki terapeutyczne – propozycje sprawdzonych zajęć
 • Jak unikać wybuchów? Praktyczne techniki dla różnych dzieci
 • Ukierunkowanie zachowań dziecka poprzez nagrody i kary. Sposoby udzielania wzmocnień
 • Co robić, kiedy standardowe działania zawodzą. Stosowanie paradoksu
 • Kiedy reprymenda jest nieskuteczna. Dobór konsekwencji do wieku dziecka – konkretne propozycje
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 3: część klas w naszej szkole jest słabo zintegrowana. Część uczniów jest odsuniętych "na bok", ma duże trudności w odnalezieniu się w grupie. Niektórzy są wręcz wykluczani przez rówieśniów - co jest formą bardzo bolesnej przemocy.

Uczniowie, wchodząc w nową grupę rówieśniczą, mają różne oczekiwania i obawy. Boją się, nie wiedzą, czy uda im się nawiązać dobre relacje. Część uczniów narażona będzie na wykluczenie z grupy rówieśniczej, które prowadzi w pierwszym rzędzie do silnych negatywnych emocji (np.  smutku, samotności, poczucia krzywdy), a następnie – do obniżenia samooceny i wycofania społecznego. Rolą nauczyciela jest zadbanie o prawidłową integrację klasy oraz brak wykluczenia – bo tylko wtedy stworzy każdemu uczniowi warunki, które wspierają rozwój.

W zależności od potrzeby placówki – możemy skupić się na obu tematach – integracji klasy i reagowaniu na wykluczenie, jak i przeprowadzić pogłębione szkolenie, obejmujące wyłącznie 1 z tych tematów.

 • Znany nie jest wykluczany – przykłady ćwiczeń i zabaw na zapoznawcze zajęcia integracyjne
 • Tworzenie grupy – wprowadzenie kontraktu klasowego
 • Wspólny cel łączy – pogłębianie relacji między uczniami przy okazji realizacji celów edukacyjnych
 • Wspólna historia – budowanie tożsamości grupowej na bazie zaplanowanych wspólnych działań
 • Zjawisko wykluczenia rówieśniczego – przyczyny, formy i mechanizmy
 • Profilaktyka wykluczenia – zajęcia reinterpretujące pojęcia dziwności i inności
 • Reagowanie na wykluczenie – układanie systemowego planu działania, działania na poziomie klasy i szkoły
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 4: nasi uczniowie mają trudności z reagowaniem na konflikty. Z każdym problemem zgłaszają się do nauczycieli, włączani są też rodzice. Chcemy pomóc im nauczyć się sztuki konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji i zobaczyć, czy mediacje są rozwiązaniem dla naszej szkoły.

Mediacje są skuteczne! Potwierdzają to badania, prowadzone w placówkach edukacyjnych. Dodatkowo jednak mediacje pomagają rozwijać kompetencje uczniów. Wasza placówka myśli o wykorzystaniu mediacji lub jej elementów? To szkolenie dla Was! Podczas szkolenia zajmiemy się tematyką konfliktów rówieśniczych oraz sposobami reagowania na nie, przedstawimy istotę mediacji, zasady w niej panujące, etapy prowadzenia oraz używane w mediacji narzędzia. Dodatkowo wybrane narzędzia, przydatne w codziennej pracy nauczyciele będą mieli okazję przećwiczyć, tak aby móc zacząć je stosować już następnego dnia. 

Wasza szkoła może również skorzystać z opcji wprowadzenia pełnego programu profilaktycznego z zakresu mediacji – szczegóły znajdziecie tutaj. Nasz Ośrodek może przeprowadzić również szkolenie dla mediatorów szkolnych oraz rówieśniczych.

 • Mediacje – definicja, zasady mediacji, wpływ mediacji na kompetencje uczniów
 • Mediacje a arbitraż
 • Konflikty – typy konfliktów i algorytm reagowania na nie
 • Fazy rozwoju konfliktu i działania nauczyciela
 • Techniki mediacyjne przydatne w codziennej pracy
 • Mediacje szkolne a rówieśnicze
 • Etapy wprowadzania mediacji do szkół
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 5: Nauczyciele zauważają agresywne zachowania dziecka, wycofanie, spóźnienia i wiele innych. Są to symptomy, które mogą wskazywać na przemoc domową. W jaki sposób wtedy zareagować, jak rozmawiać z uczniem?

Agresywne zachowania dziecka, wycofanie, spóźnienia, przesiadywanie w szkole bardzo długo, kiepskie oceny pomomo potencjału. To tylko niektóre sypmtomy, które mogą świadczyć, że dziecko może być ofiarą przemocy domowej. Jak je poprawnie rozpoznać? Jakie są rodzaje przemocy domowej  i co się wtedy dzieje z naszymi uczniami?  Jak sobie radzić w tak trudnych dla nas sytuacjach? Jakie są obowiązki szkoły w takiej sytuacji?  Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia.

 • Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej
 • Wpływ dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego na funkcjonowanie dziecka w obrębie tejże rodziny i poza nią (m.in. w szkole, w środowisku rówieśniczym)
 • Podstawowe informacje na temat przemocy domowej (formy przemocy, oznaki zaniedbań, oznaki stosowania przemocy wobec dziecka, oznaki wykorzystywania seksualnego)
 • Dziecko jako świadek i/lub ofiara przemocy
 • Formy pomocy i zapobiegania zjawisku przemocy
 • Obowiązki prawne szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z rodzin dysfunkcyjnych
 • Sposób komunikacji nauczyciela z uczniem doświadczającym przemocy oraz jego rodziną
Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: budowanie motywacji i zaangażowania uczniów, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, sposoby na budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem