Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia podyplomowe

NODN Progresfera wraz z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, ma zaszczyt zaprosić na studia podyplomowe dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

opis kierunku - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - Studia podyplomowe dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych

Studia podyplomowe – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyposaży nauczycieli, nauczycieli wspomagających na wszystkich poziomach edukacyjnych, pedagogów, psychologów i logopedów, w wiedzę, umiejętności i narzędzia do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, nie tylko indywidualnie, ale również w odniesieniu do jego funkcjonowania w zespole klasowym i uczenia się w grupie.

W ostatnim czasie, coraz częściej diagnozuje się u dzieci zaburzenia ze spektrum autyzmu. Nauka dzieci z zachowaniami autystycznymi w szkole masowej jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli.

Zrozumienie specyficznego sposobu odbioru rzeczywistości i odmiennego stylu wchodzenia w relacje społeczne, stanowi dla każdego nauczyciela trudne zadanie.

Niestety, standardowe wykształcenie, nie przygotowuje nauczycieli do sprostania temu zadaniu, dlatego wymaga poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, które w dzisiejszej szkole są potrzebne każdemu pedagogowi.

W zasadzie, dzisiaj nie ma już szkoły, która nie pracowałaby z uczniem z zachowaniami ze spektrum autyzmu. Kierunek Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie przydatny każdemu nauczycielowi, psychologowi czy pedagogowi. 

uprawnienia

Ukończenie studiów na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu daje uprawnienia do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.

 • Miejsca pracy: przedszkola, szkoły (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne), ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie PPP, warsztaty terapii zajęciowej
 • Prowadzenie zajęć: rewalidacyjnych, jako nauczyciel współorganizujący kształcenie (wspomagający), terapeutycznych

organizacja studiów w naszym ośrodku

Zajęcia warsztatowe
 • Cykl 6 modułów organizowanych  w ramach kierunków łączonych “SPE”
 • Zjazdy weekendowe: w piątek po południu oraz soboty
 • Warsztaty on-line, prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Zjazdy odbywać się będą w okresie październik 2022 – maj 2023
 • Warsztaty z emisji głosu prowadzone w małych grupach
NODN Progresfera
E-platforma - Strefa Studenta
 • Webinary kierunkowe (prowadzone przez ekspertki i ekspertów z Instytutu Studiów Podyplomowych WSNP, wszystkie spotkania są nagrywane, tak więc można zarówno brać udział na żywo, jak i wrócić do nagrań w dogodnym momencie. 
Materiały edukacyjne
 • Materiały z kolejnych zjazdów dla studentów uczestniczących w zajęciach/studentów Ośrodka NODN Progresfera
 • Dodatkowo studenci otrzymują dostęp do materiałów przygotowanych przez ISP. 

Każdy z naszych studentów otrzyma po zapisie prezent – dostęp do wybranego przez siebie kursu interaktywnego

Kursy można zobaczyć na naszej platformie: www.szkolenia.progresfera.edu.pl

Program zjazdów – warsztatów - Studia podyplomowe - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

W czasie studiów odbędzie się 6 podstawowych zjazdów, w czasie których przeprowadzimy warsztaty przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.  Warsztaty prowadzone będą w ramach studiów na kierunkach łączonych SPE. 

 • Norma i odchylenie od normy w odniesieniu do różnych obszarów rozwoju dziecka/ucznia
 • Obserwacja/ arkusze obserwacji
 • Stwarzanie sytuacji diagnostycznych
 • Możliwości i warunki prowadzenia diagnozy w szkole
 • Opracowanie wniosku do poradni w celu pogłębienia diagnozy w oparciu o podjęte działania
 • Opracowanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka/ucznia

Cele:

 1. Student wskazuje i opisuje obszary rozwoju człowieka
 2. Student określa normę rozwojową w poszczególnych obszarach w określonym wieku rozwojowym dziecka/ucznia
 3. Student wyjaśnia na czym polega obserwacja diagnostyczna.
 4. Student konstruuje karty obserwacji dopasowane do potrzeb diagnostycznych, z wykorzystaniem DSM V i ICD 11.
 5. Student wskazuje zasady konstruowania sytuacji diagnostycznych
 6. Student opisuje zasady i warunki prowadzenia procesu diagnostycznego
 7. Student opisuje warunki kierowania ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN
 8. Student konstruuje wniosek do PPP
 9. Student opracowuje wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka/ucznia wymaganą przez rozporządzenie MEN
 • Zasady kształcenia
 • Formułowanie celów indywidualnych
 • Formułowanie indywidualnych zaleceń do pracy z uczniem ze SPE
 • Osiąganie zaplanowanych celów – dobór metod do potrzeb rozwojowych
 • Przegląd metod dostosowanych do potrzeb rozwojowych i możliwości pracy z uczniem ze spektrum autyzmu i zaburzeń integracji sensorycznej

Cele:

 1. Student wymienia zasady nauczania w kontekście pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, zaburzeń integracji sensorycznej
 2. Student stosuje operacjonalizację celów
 3. Student wyjaśnia na czym polega smartowanie celów
 4. Student dostosowuje cele do indywidualnych możliwości uczniów ze spektrum autyzmu, zaburzeń integracji sensorycznej
 5. Student opracowuje zalecenia do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, zaburzeń integracji sensorycznej do pracy dydaktycznej i wychowawczej
 6. Student opisuje metody pod kątem wyrównywania szans uczniów ze spektrum autyzmu, zaburzeń integracji sensorycznej (np. metoda Knillów, metoda ruchu rozwijającego W.Scherborne, terapia behawioralna)
 • Propozycje ćwiczeń wspierających pamięć – procesy zapamiętywania
 • Propozycje ćwiczeń wspierających koncentrację uwagi
 • Propozycje ćwiczeń wspierających rozwój mowy/ metody AAC
 • Propozycje ćwiczeń wspierających procesy spostrzegania
 • Propozycje ćwiczeń wspierających grafomotorykę
 • Propozycje ćwiczeń wspierających myślenie logiczne i werbalne

Cele:

 1. Student wymienia prawa pamięci.
 2. Student definiuje różne rodzaje pamięci i wskazuje ich zaburzenia u uczniów ze SPE
 3. Student charakteryzuje różne typy ćwiczeń wspierających pamięć
 4. Student analizuje różne metody wspierające koncentrację
 5. Student dopasowuje ćwiczenia usprawniające koncentracje do możliwości ucznia
 6. Student wymienia metody AAC
 7. Student opisuje zasady konstruowania ćwiczeń wspierających spostrzegawczość
 8. Student opisuje związek między małą motoryką a grafomotoryką
 9. Student stosuje ćwiczenia usprawniające pracę dłoni
 10. Student charakteryzuje różne typy myślenia
 11. Student wymienia metody rozwijające procesy poznawcze
 • Praca z uczniem wycofanym, nieśmiałym
 • Wspieranie ucznia z zaburzeniami zachowania
 • Rozwój kompetencji zarządzania swoimi emocjami
 • Motywacja do działania metody jej wzmacniania
 • Fazy pracy grupowej i role grupowe a dzieci ze spektrum autyzmu
 • Zarządzanie grupowym procesem kształcenia zapewniające funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu, zaburzeń integracji sensorycznej w zespole klasowym

Cele:

 1. Student stosuje metody pracy z lękiem
 2. Student definiuje metody pracy z przekonaniami
 3. Student stosuje metody RTZ
 4. Student stosuje komunikację bez przemocy, prawidłowo formułuje komunikaty
 5. Student wyjaśnia na czym polega praca z emocjami
 6. Student stosuje różne techniki radzenia sobie z emocjami
 7. Student wyjaśnia procesy motywacyjne
 8. Student stosuje zasady konsekwencji zamiast kar
 9. Student stosuje ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie
 10. Student definiuje proces grupowy i opisuje role grupowe pojawiające się w różnych etapach procesu grupowego z uwzględnieniem uczniów ze spektrum autyzmu
 11. Student wymienia podstawowe mechanizmy gier uczniowskich i ich konsekwencje dla funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu
 • Opracowanie programów pracy nauczyciela wspomagającego.
 • Narzędzia pracy nauczyciela wspomagającego
 • Konstruowanie programów zajęć na kilku poziomach
 • Metody niedyrektywne – wspierające pracę na kilku poziomach

Cele:

 1. Student definiuje rolę nauczyciela wspomagającego.
 2. Student opracowuje program pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, zaburzeń integracji sensorycznej na zajęcia w oparciu o modyfikację podstawy programowej.
 3. Student tworzy warsztat pracy nauczyciela wspomagającego
 4. Student opisuje metody niedyrektywne i możliwość ich wykorzystania w pracy z uczniami na kilku poziomach
 • IPET – regulacje prawne
 • IPET – analiza programów
 • Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Ewaluacja programów

Cele:

 1. Student zna rozporządzenie MEN regulujące opracowanie IPET
 2. Student dokonuje analizy IPET-ów pod kątem możliwości ich wdrożenia we własnej pracy
 3. Student opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny z uwzględnieniem możliwości placówki
 4. Student korzysta z zasobów środowiska lokalnego wspierającego rozwój dziecka
 5. Student opracowuje narzędzia ewaluacyjne IPET

kwestie formalne

 • Czas trwania studiów: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym. Termin otrzymania dyplomu: lipiec/sierpień 2024. Istnieje możliwość skrócenia studiów (poprzez zaliczenie modułu psychologiczno-pedagogicznego) i ukończenie w grudniu 2023 (termin otrzymania dyplomu – styczeń/luty 2024)
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest  zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 180 godzin (I uprawnienia) lub 120 godzin (II uprawnienia) oraz zdanie egzaminu końcowego.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023

 • 1 zjazd, forma online: 02-03.12.2022, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 2 zjazd, forma online: 16-17.12.2022, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 3 zjazd, forma online: 24-25.02.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 4 zjazd, forma online: 17-18.03.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 5 zjazd, forma online: 14-15.04.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 6 zjazd,  forma online: 19-20.05.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00

opłaty

 • Koszt – 3600 złotych + 85 zł opłaty wpisowej
 • Czesne za studia można wpłacać: jednorazowo, semestralnie, w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat

folder informacyjny o kierunku - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

KADRA:

Małgorzata Trybuś – Pedagog, trener rad pedagogicznych od 25 lat związana z edukacją. Uzyskała uprawnienia trenerskie z zakresu treningu asertywności, terapii systemowej, coachingu, doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w pracy z młodymi ludźmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w swoich autorskich programach pracy z dziećmi i młodzieżą skupia się na rozwoju kompetencji miękkich. Jako trener przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleniowych, a w informacjach zwrotnych otrzymuje wysokie noty za profesjonalizm i komunikatywność. 

Agnieszka Gierłowska – Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako pedagog i specjalista oraz prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunkach pedagogicznych, prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i wychowawców).

Masz pytania? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku? Napisz lub zadzwoń - chętnie doradzimy.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA
przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
www.aiadoradztwo.pl

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie kierunki – studia podyplomowe dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych.

Sprawdź także kursy i webinary online na naszej platformie szkoleniowej.

#Tagi kierunku: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe dla nauczycieli, studia podyplomowe dla pedagogów, studia podyplomowe dla psychologów

Małgorzata Trybuś – Pedagog, coach, trener rad pedagogicznych od 20 lat związana z edukacją. Specjalizuje się w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwojem kompetencji miękkich, zarządzaniem grupą klasową, komunikacją interpersonalną. Na co dzień pracuje z młodzieżą w szkole średniej i nauczycielami oraz dziećmi i rodzicami, łączy wiedzę teoretyczną z praktyką szkolną. Jest współautorem programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, programu profilaktycznego – strategie bezpieczeństwa – opartego na rozwoju czynników chroniących.

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem