Diagnoza i terapia pedagogiczna – pedagogika specjalna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Pedagogika korekcyjna wspomaga uczniów przede wszystkim w rozwoju kompetencji poznawczych, takich jak spostrzeganie, pamięć, uwaga, mowa i myślenie. Biorąc pod uwagę fakt, że coraz większa ilość uczniów ma zdiagnozowane deficyty w obszarze analizatorów percepcji, zaburzeń mowy, zaburzeń uwagi czy zaburzeń zdrowia psychicznego, które rzutują na procesy poznawcze, wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki korekcyjnej będą stanowiły ważny element warsztatu pracy nauczycieli.

Uwzględniając również fakt zmierzania w szkolnictwie do edukacji włączającej, gdzie każdy uczeń niezależnie od swojego potencjału i możliwości będzie mógł korzystać z edukacji w szkołach ogólnodostępnych, to kompetencje nauczycieli również będą wymagały rozszerzenia na nowe obszaru indywidualizacji metod pracy.

Opierając się na Twoim bogatym doświadczeniu i kompetencjach zaprosimy Cię przede wszystkim do analizy studium przypadku, dyskusji, stawiania hipotez.

Zajęcia prowadzić będzie kadra dydaktyczna, składająca się z praktyczek i praktyków, osób, które na co dzień pracują z uczniami rozwiązują rozwiązują trudne sytuacje w procesie edukacyjnym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W czasie 7 zjazdów będziemy skupiać się na praktycznym budowaniu swojego warsztatu pracy.

Będziesz studiować w systemie online - wygodnie ze swojego fotela. A jednocześnie w interakcji, będziemy bowiem stawiać na pracę warsztatową, czyli ćwiczenia, dyskusje, synergię w nabywaniu wiedzy. Przekazywana teoria będzie dopasowana do potrzeb osób dorosłych, ograniczona do tego, co jest realnie potrzebne w pracy.

Obok grupowych zajęć warsztatowych weźmiesz udział w spotkaniach superwizjnych. Będziecie się regularnie spotykać w 3-osobowych zespołach wraz z trenerką/ trenerem prowadzącym. Omówicie swoją pracę, zaplanujecie ją, przenalizujecie wątpliwości. Dzięki temu do zawodu wejdziesz z pełnym przygotowaniem i spokojem.

Na naszej platformie edukacyjnej znajdziesz zestaw materiałów, w tym: : autorskie materiały i opracowania, starannie wyselekcjonowaną literaturę, gotowe narzędzia diagnostyczne, wzory pism i programów gotowe scenariusze zajęć i opisy ćwiczeń. np. IPET, rewalidacji. Czyli pełen zestaw narzędzi pracy.

Pod czujnym okiem mentorów stworzysz Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne oraz Wielospecjalistyczne Oceny Funkcjonowania, przygotujesz wnioski do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wypełnisz Niebieską Kartę, , nauczysz się czytać, rozumieć i dostosowywać opinie i orzeczenia.

W trakcie studiów zaprosimy Cię przede wszystkim do analizy studium przypadku, dyskusji, stawiania hipotez. To właśnie o nie oparta będzie praca podczas zajęć.

Wyposażymy Cię w szereg przydatnych narzędzi do pracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, aby każdy tzw. trudny przypadek był dla Ciebie wyzwaniem, pasją w szukaniu dróg w procesie towarzyszenia uczniowi w jego rozwoju.

Holistyczne podejście do rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania ucznia z SPE – co zawsze jest wyzwaniem dla kadry dydaktycznej- jest priorytetem na studiach, które Cię zapraszamy.

Wiarygodne uprawnienia:

Dzięki przemyślanej organizacji roku akademickiego uprawienia będziesz mieć już z końcem sierpnia 2024 roku, więc od września masz kwalifikacje do przejęcia nowych obowiązków.

Oczywiście studia są kwalifikacyjne, a więc zdobędziesz zgodne z przepisami uprawnienia. Dyplom ukończenia studiów będzie wystawiony przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach. Jest to uczelnia wpisana do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 220 (polon.nauka.gov.pl), nr wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych – 272. Posiada uprawnienia do nauczania nauczycieli.

Absolwenci zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej, które umożliwiają podjęcie pracy w zakresie prowadzenia terapii pedagogicznej. 

  • Miejsca pracy: przedszkola, szkoły (ogólnodostępne), poradnie PPP, placówki prowadzące terapię pedagogiczną 

  • Prowadzenie zajęć z uczniami zagrożonymi/ mającymi specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dyskaklulia, nieharmonijny rozwój itd.: korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, poradnictwa dla rodziców i nauczycieli 

Nasze studia dają kwalifikacje zgodne z nowym Rozporządzeniem.

Wiemy, że nowe przepisy wzbudziły wiele obaw. Wiemy, że część osób waha się, czy bezpiecznie jest teraz inwestować czas i środki w dalszą edukację. Zapraszamy do zapoznania się z analizą nowego Rozporządzenia, w której znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Wystarczy kliknąć na obrazek - artykuł włączy się w nowej karcie/ zakładce.

Studiowanie z nami na tym kierunku Cię interesuje? Chcesz dołączyć do grupy w naborze 2024/2025? A może jeszcze nie wiesz, ale nie chcesz przegapić początku rekrutacji?

Zostaw nam kontakt do siebie, poinformujemy Cię jak tylko będziemy zaczynać nowy nabór. Wyślemy Ci maila oraz wiadomość sms bo maile czasem wpadają w spam. Oczywiście do niczego Cię to nie zobowiązuje, a na pewno nie przegapisz terminu zapisu.

Kadra Dydaktyczna:

Małgorzata Trybuś
Koordynatorka merytoryczna studiów, główna trenerka 

Pedagog, coach, trener rad pedagogicznych od 20 lat związana z edukacją. Specjalizuje się w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwojem kompetencji miękkich, zarządzaniem grupą klasową, komunikacją interpersonalną. Na co dzień pracuje z młodzieżą w szkole średniej i nauczycielami oraz dziećmi i rodzicami, łączy wiedzę teoretyczną z praktyką szkolną. Jest współautorem programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, programu profilaktycznego – strategie bezpieczeństwa – opartego na rozwoju czynników chroniących.

Aleksandra Nowak
Trenerka 

Polonistka, oligo-, tyflo- i surdopedagog, na co dzień pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów z języka polskiego. Kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście w zarządzaniu i przekazywaniu wiedzy. 

Agnieszka Gierłowska
Trenerka 

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, trener oświaty. Na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców). Prywatnie mama 3 dorosłych synów, w tym jeden z ADHD.

Program zjazdów – warsztatów - Studia podyplomowe - Pedagogika specjalna - diagnoza i terapia pedagogiczna

W czasie studiów odbędzie się 7 podstawowych zjazdów, w czasie których przeprowadzimy warsztaty przygotowujące do pracy z uczniami mających specyficzne trudności w procesie uczenia się.  Warsztaty prowadzone będą w ramach studiów na kierunkach łączonych SPE. Dodatkowo co ważne – spotkania superwizyjne w 3-osobowych grupach umawiane będą dodatkowo (nie są ujęte w poniższym programie): 

MODUŁ 1: Jak rozpoznać uczniów ze SPE i dobrać metody pracy z nim w pracy indywidualnej i klasowej?

Dowiedz się, jak dobrać odpowiednie metody pracy dla uczniów z SPE

MODUŁ 1: Jak rozpoznać uczniów ze SPE i dobrać metody pracy z nim w pracy indywidualnej i klasowej?

Tematyka:

1. Formułowanie celów indywidualnych do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości.
2. Formułowanie indywidualnych zaleceń do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi
3. Osiąganie zaplanowanych celów – dobór metod do potrzeb rozwojowych
4. Przegląd metod dostosowanych do potrzeb rozwojowych i możliwości pracy z uczniem ze SPE


MODUŁ 2: Jak usprawnić pracę w obszarze deficytów poznawczych?

Poznaj i zobacz, jakie ćwiczenia usprawnią Twoją pracę z uczniami ze SPE!

MODUŁ 2: Jak usprawnić pracę w obszarze deficytów poznawczych?

Tematyka:

1.  Propozycje ćwiczeń wspierających pamięć – procesy zapamiętywania 

2.  Propozycje ćwiczeń wspierających koncentrację uwagi

3.  Propozycje ćwiczeń wspierających rozwój mowy/ metody AAC 

4.  Propozycje ćwiczeń wspierających procesy spostrzegania

5.  Propozycje ćwiczeń wspierających grafomotorykę

6.  Propozycje ćwiczeń wspierających myślenie logiczne i werbalne


MODUŁ 3: Jak usprawnić pracę w obszarze deficytów społeczno-emocjonalnych?

Dowiedz się, jak pracować z uczniem wycofanym, nieśmiałym, w jaki sposób motywować i jak rozwijać kompetencję zarządzania emocjami.

MODUŁ 3: Jak usprawnić pracę w obszarze deficytów społeczno-emocjonalnych?

Tematyka:

1. Praca z uczniem wycofanym, nieśmiałym

2. Wspieranie ucznia z zaburzeniami zachowania 

3. Rozwój kompetencji zarządzania swoimi emocjami

4. Motywacja do działania metody jej wzmacniania

5. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi w zespole klasowym


MODUŁ 4: Jaka jest rola nauczyciela wspierającego w pracy z uczniami niepełnosprawnością intelektualną i deficytami poznawczo-sensorycznymi?

Zaprogramuj swoją pracę – naucz się konstruować programy zajęć na kilku poziomach!

MODUŁ 4: Jaka jest rola nauczyciela wspierającego w pracy z uczniami niepełnosprawnością intelektualną i deficytami poznawczo-sensorycznymi?

Tematyka:
1. Opracowanie programów pracy nauczyciela wspomagającego.

2. Narzędzia pracy nauczyciela wspomagającego

3. Konstruowanie programów zajęć na kilku poziomach

4. Metody niedyrektywne – wspierające pracę na kilku poziomach


MODUŁ 5: Jak diagnozować deficyty w warunkach szkolnych?

Poznaj arkusze obserwacji, diagnozy w szkole oraz wniosek do poradni.

MODUŁ 5: Jak diagnozować deficyty w warunkach szkolnych? 

Tematyka:

1. Norma i odchylenie od normy w odniesieniu do różnych obszarów rozwoju dziecka/ucznia

2. Obserwacja/ arkusze obserwacji

3. Stwarzanie sytuacji diagnostycznych

4. Możliwości i warunki prowadzenia diagnozy w szkole

5. Opracowanie wniosku do poradni w celu pogłębienia diagnozy w oparciu o podjęte działania

6. Opracowanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka/ucznia


MODUŁ 6: Jak rozmawiać z rodzicami, aby budować atmosferę zaufania i współpracy?

Poznaj metody rozmów coachingowych, sztukę formułowania pytań zmieniających perspektywę oraz  sposoby na prowadzenie rozmów interwencyjnych.

MODUŁ 6: Jak rozmawiać z rodzicami, aby budować atmosferę zaufania i współpracy?

Tematyka:

1. Rozmowy oparte na celach a rozmowy oparte na emocjach.

2. Rozmowy w oparciu o model coachingowy – oparty na celach.

3. Sztuka formułowania pytań zmieniających perspektywę.

4. Wypracowywanie sposobów wspierania ucznia przez rodzica w rozwoju społeczno-poznawczym dziecka.

5. Rozmowy z rodzicem z zaburzeniami psychicznymi.

6. Prowadzenie rozmów interwencyjnych.

7. Niebieska karta – rola specjalistów szkolnych.


MODUŁ 7: Jak opracować Indywidualny program edukacyjno -terapeutyczny, aby był pomocnym narzędziem dla nauczycieli i rodziców?

Dowiedz się, jak konstruować  Indywidualne programy edukacyjno-terapeutycznych oraz poznaj jego regulacje prawne.

MODUŁ 7: Jak opracować Indywidualny program edukacyjno -terapeutyczny, aby był pomocnym narzędziem dla nauczycieli i rodziców?

Tematyka:

1. IPET – regulacje prawne

2. IPET – analiza programów

3. Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

4. Ewaluacja programów 


Kwestie formalne:

  • Czas trwania studiów: 3 semestry, ułożone jednak w ciągu jednego roku akademickiego.  Dzięki przemyślanej organizacji studiów kwalifikacje będziesz mieć już z początkiem kolejnego roku szkolnego.
  • Dyplom wystawiany jest przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą – Uczelnię posiadającą uprawnienia do kształcenia nauczycieli 
  • Ocena na świadectwie (dążymy do “bardzo dobrych”) jest wypadkową pracy własnej podczas superwizji i wypełniania testów podsumowujących zjazdy.
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest  zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 180 godzin. W przypadku, jeśli są to kolejne studia z zakresu pedagogiki specjalnej wymiar wynosi 120 godzin. Czynni zawodowo nauczyciele mogą również ubiegać się o zwolnienie z 60 godzin praktyk. Dodatkowo istnieje możliwość ubiegania się o zaliczenie praktyk na podstawie pełnionych już obowiązków zgodnych ze studiowanym kierunkiem. 

Finanse:

  • Koszt całych studiów – 3900 złotych + 100 zł opłaty wpisowej
  • Czesne za studia można wpłacać w systemie ratalnym (raty 0%) 
  • Raty mogą płacone w systemie semestralnym (październik, luty, czerwiec) lub miesięcznym (10 rat od października do lipca). 
  • Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Terminy zjazdów 2023/2024

Termin

Godziny 

Forma 

Inauguracja roku akademickiego

21.10.2023; sobota

10.00 - 13.30

online

17.11.2023; piątek

18.11.2023; sobota

16.00 - 19.00

09.00 - 16.00

online

08.12.2023; piątek

09.12.2023; sobota

16.00 - 19.00

09.00 - 16.00

online

12.01.2024; piątek

13.01.2024; sobota

16.00 - 19.00

09.00 - 16.00

online

02.02.2024; piątek

03.02.2024; sobota

16.00 - 19.00

09.00 - 16.00

online

01.03.2024; piątek

02.03.2024; sobota

16.00 - 19.00

09.00 - 16.00

online

05.04.2024; piątek

06.04.2024; sobota

16.00 - 19.00

09.00 - 16.00

online

24.05.2024; piątek

25.05.2024; sobota

16.00 - 19.00

09.00 - 16.00

online

Superwizje w 3-osobowych zespołach, 5 spotkań

Terminy ustalą zespoły indywidualnie

online

Folder informacyjny

Kliknij folder znajdujący się obok, aby zobaczyć lub pobrać dokładny folder informacyjny podanego kierunku

Masz pytania? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku? Napisz lub zadzwoń - chętnie doradzimy.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA
przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
www.aiadoradztwo.pl

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Sprawdź także kursy i webinary online na naszej platformie szkoleniowej.

#Tagi kierunku: pedagogika korekcyjna studia podyplomowe, terapia pedagogiczna studia podyplomowe poznań.

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem