Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

NODN Progresfera wraz z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, ma zaszczyt zaprosić nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych na organizowane w Poznaniu autorskie podyplomowe studia:

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

opis kierunku

Pedagogika korekcyjna wspiera uczniów mających specyficzne trudności w procesie ucznia się. Specyficzne trudności wymagają specyficznych metod, które warto poznać i stosować w codziennej pracy nauczyciela, ponieważ dzisiaj w zasadzie nie ma zespołów klasowych, w których nie byłoby uczniów z diagnozą: dysleksja rozwojowa.

Szybkie rozpoznanie specyficznych trudności w uczeniu się i wdrożenie terapii pedagogicznej pozwala na dokonanie korekty, co zatrzyma występowanie objawów wynikających ze złego sposobu radzenia sobie z trudnościami.

Kierunek: pedagogika korekcyjna, wyposaży nauczycieli w wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do wspierania procesów odpowiedzialnych za proces uczenia się.

uprawnienia

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia terapeuty pedagogicznego (w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

organizacja studiów w naszym ośrodku

Zajęcia stacjonarne
 • Cykl 6 modułów odbywających się stacjonarnie w Poznaniu w ramach kierunków łączonych „SPE”
 • Zjazdy weekendowe: w piątek po południu oraz soboty
 • Zajazdy stacjonarne organizowane w Poznaniu – biurowiec Delta, ul Towarowa 35 (tuż obok dworca)
 • Zjazdy odbywać się będą w okresie październik 2020 – czerwiec 2021
E-platforma - Strefa Studenta
 • Szeroki pakiet materiałów przeznaczonych dla studentów wybranego kierunku, wspólnych dla wszystkich studentów Instytutu Studiów Podyplomowych
E-mail
 • Materiały z kolejnych zjazdów dla studentów uczestniczących w zajęciach/studentów Ośrodka NODN Progresfera
1 progres

Program zajazdów – warsztatów

Szanując Państwa czas proponujemy studia, które łączą w sobie e-learning ze stacjonarnymi zajęciami warsztatowymi. W czasie studiów odbędzie się 6 podstawowych zjazdów, w czasie których przeprowadzimy warsztaty przygotowujące do pracy terapeuty pedagogicznego.  Warsztaty prowadzone będą w ramach studiów na kierunkach łączonych SPE. 

 • Norma i odchylenie od normy w odniesieniu do różnych obszarów rozwoju dziecka/ucznia

 • Obserwacja/ arkusze obserwacji

 • Stwarzanie sytuacji diagnostycznych

 • Możliwości i warunki prowadzenia diagnozy w szkole

 • Opracowanie wniosku do poradni w celu pogłębienia diagnozy w oparciu o podjęte działania

 • Opracowanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka/ucznia.

Cele:

1. Student wskazuje i opisuje obszary rozwoju człowieka;

2. Student określa normę rozwojową w poszczególnych obszarach w określonym wieku rozwojowym dziecka/ucznia;

3. Student wyjaśnia na czym polega obserwacja diagnostyczna;

4. Student konstruuje karty obserwacji dopasowane do potrzeb diagnostycznych, z wykorzystaniem DSM IV;

5. Student wskazuje zasady konstruowania sytuacji diagnostycznych;

6. Student opisuje zasady i warunki prowadzenia procesu diagnostycznego;

7. Student opisuje warunki kierowania ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzenie MEN;

8. Student konstruuje wniosek do PPP;

9. Student opracowuje wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka/ucznia wymaganą przez rozporządzenie

MEN.

 • Zasady kształcenie uczniów ze SPE
 • Formułowanie celów indywidualnych
 • Formułowanie indywidualnych zaleceń do pracy z uczniem ze SPE
 • Osiąganie zaplanowanych celów – dobór metod do potrzeb rozwojowych
 • Przegląd metod dostosowanych do potrzeb rozwojowych

Cele:

1. Student wymienia zasady nauczania w kontekście pracy z uczniami ze SPE;

2. Student stosuje operacjonalizację celów;

3. Student wyjaśnia na czym polega smartowanie celów;

4. Student dostosowuje cele do indywidualnych możliwości uczniów;

5. Student opracowuje zalecenia do pracy z uczniami ze SPE do pracy dydaktycznej i wychowawczej;

6. Student opisuje metody pod kątem wyrównywania szans osób z zaburzeniami rozwojowymi;

7. Student opisuje model Kolba w procesie uczenia się;

8. Student wyjaśnia na czym polegają takie metody jak: integracji sensorycznej, kinezjologii edukacyjnej, stymulacji

polisensorycznej, itp.

 • Propozycje ćwiczeń wspierających pamięć – procesy zapamiętywania

 • Propozycje ćwiczeń wspierających koncentrację uwagi

 • Propozycje ćwiczeń wspierających rozwój mowy/metody AAC

 • Propozycje ćwiczeń wspierających procesy spostrzegania

 • Propozycje ćwiczeń wspierających grafomotorykę

 • Propozycje ćwiczeń wspierających myślenie logiczne i werbalne.

Cele:

1. Student wymienia prawa pamięci;

2. Student definiuje różne rodzaje pamięci i wskazuje ich zaburzenia u uczniów ze SPE;

3. Student charakteryzuje różne typy ćwiczeń wspierających pamięć;

4. Student analizuje różne metody wspierające koncentrację;

5. Student dopasowuje ćwiczenia usprawniające koncentracje do możliwości ucznia;

6. Student wymienia metody AAC;

7. Student opisuje zasady konstruowania ćwiczeń wspierających spostrzegawczość;

8. Student opisuje związek między małą motoryką a grafomotoryką;

9. Student stosuje ćwiczenia usprawniające pracę dłoni;

10. Student charakteryzuje różne typy myślenia;

11. Student wymienia metody rozwijające procesy poznawcze.

 • Praca z uczniem wycofanym, nieśmiałym
 • Wspieranie ucznia z zaburzeniami zachowania
 • Rozwój kompetencji zarządzania swoimi emocjami
 • Motywacja do działania metody jej wzmacniania.

Cele:

1. Student stosuje metody pracy z lękiem;

2. Student definiuje metody pracy z przekonaniami ;

3. Student stosuje metody RTZ;

4. Student stosuje komunikację bez przemocy, prawidłowo formułuje komunikaty;

5. Student wyjaśnia na czym polega praca z emocjami;

6. Student stosuje różne techniki radzenia sobie z emocjami ;

7. Student wyjaśnia procesy motywacyjne;

8. Student stosuje zasady konsekwencji zamiast kar;

9. Student stosuje ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie.

 • IPET – regulacje prawne
 • IPET – analiza programów
 • Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Ewaluacja programów

Cele:

1. Student zna rozporządzenie MEN regulujące opracowanie IPET;

2. Student dokonuje analizy IPET-ów pod kątem możliwości ich wdrożenia we własnej pracy;

3. Student opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny z uwzględnieniem możliwości placówki;

4. Student korzysta z zasobów środowiska lokalnego wspierającego rozwój dziecka;

5. Student opracowuje narzędzia ewaluacyjne IPET

 • Fazy pracy grupowej i role grupowe
 • Zarządzanie grupowym procesem kształcenia
 • Konstruowanie programów zajęć na kilku poziomach
 • Metody niedyrektywne – wspierające pracę na kilku poziomach

Cele:

1. Student definiuje proces grupowy i opisuje role grupowe pojawiające się w różnych etapach procesu grupowego.

2. Student wymienia podstawowe mechanizmy gier uczniowskich

3. Student opisuje rolę prowadzącego w różnych etapach procesu grupowego

4. Student dopasowuje metody pracy do procesu grupowego Student opisuje metody niedyrektywne i możliwość ich wykorzystania w pracy z uczniami na kilku poziomach

kwestie formalne

 •  Czas trwania studiów: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym. Zakończenie studiów w grudniu 2021 roku.  Świadectwo ukończenia studiów zostanie wydane do 15 stycznia 2022 roku. 
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest  zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 180 godzin (I uprawnienia) lub 120 godzin (II uprawnienia)  oraz zdanie egzaminu końcowego.

opłaty

 • Koszt – 3600 złotych + 100 zł opłaty wpisowej
 • Czesne za studia można wpłacać: jednorazowo, semestralnie, w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat

folder informacyjny o kierunku

Masz pytania? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku? Napisz lub zadzwoń - chętnie doradzimy.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy.