Szkolenia rad pedagogicznych – Kierunki polityki oświatowej państwa 2023/2024

Zapraszamy do realizacji szkoleń, które wprost odpowiadają na Kierunki polityki oświatowej państwa z Progresferą. Warsztaty z  nami to nie tylko okazja, aby wywiązać się z obowiązku, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój Państwa kadry. 

Poniżej znajdziecie tematykę rad odpowiadającą na poszczególne kierunki. Aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia wystarczy kliknąć w tytuł – opis rozwinie się automatycznie.

kierunki polityki oświatowej
Kierunek 1: Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

Na zajęciach spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieć edukację klasyczną we współczesnej edukacji. Czy jest to ideał wychowania wytworzony w starożytności i dążący do ukształtowania człowieka pięknego moralnie (gr. kalos kagathos), czyli takiego, który posiada cnoty i sprawności? A może jest to wychowanie w kierunku kształtowania takich wartości jak dobro, piękno i prawda
w oparciu o postawy i wartości zawarte w Biblii i kulturze antycznej? Sprawdzimy, czym dysponuje podstawa programowa II i III etapu edukacyjnego związana z tym tematem.

 • W ramach szkolenia nauczyciele przedmiotów humanistycznych (poloniści, historycy, filozofowie, łacinnicy) i przedmiotów artystycznych rozważą propozycje metodyczne dotyczące treści z edukacji klasycznej, które występują na ich przedmiotach, a także propozycje zintegrowanych rozwiązań przedmiotowych w formie „klasycznego” projektu edukacyjnego.
 • Przykłady metodyczne będą zawierały zagadnienia dotyczące kultury antycznej (teksty filozoficzne, literackie, architektura, muzyka, sztuka, oracja, język łaciński, historia sztuki); umożliwią uczniom uczestnictwo w różnorodnych formach pracy (debaty, dyskusje, gry terenowe, konkursy czytelnicze, mitologiczne, biblijne, krasomówcze, itp.); pomogą dostrzec i rozumieć różnorodne konteksty. Zagadnienia będą dostosowane do potrzeb uczniów o różnym stopniu zainteresowania edukacją klasyczną.
 • Dodatkową ich wartością będzie przygotowanie i „oswojenie” uczniów z rodzajami zadań, jakie mogą wystąpić zarówno na egzaminie po klasie ósmej, jak i na maturze.
 • Wszyscy nauczyciele będą mieli okazję sprawdzić, jakie metody pracy oraz narzędzia dydaktyczne pozwolą im kształtować cnoty i sprawności u uczniów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych.
Lidia Pasich

Polonistka, certyfikowana edukatorka, inicjatorka działań związanych ze wspieraniem i rozwijaniem uzdolnień w woj. świętokrzyskim; autorka programu pracy z uczniem zdolnym pt. Taki jak Mozart oraz koncepcji certyfikatu dla szkół Szkoła Pięknych Umysłów; współautorka podręczników do kształcenia literackiego oraz artykułów z dziedziny zdolności, oceniania kształtującego i języka polskiego; miłośniczka nowoczesnej, twórczej dydaktyki.

 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Kierunek 2: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Jaką rolę może odegrać nauczyciel w świecie powszechnego dostępu do poradników dotyczących wychowania? Jaką postawę przyjąć w rozmowie z rodzicem, który obwinia nas o błędy w zachowaniu swojego dziecka?  Jak dobrać słowa, aby uniknąć nieprzyjemności? Czego szkoła ma prawo wymagać, a o co może jedynie prosić?  Jak wreszcie prowadzić rozmowy z rodzicami aby kształtować myślenie, które pomoże im postawić nauczycieli w roli partnerów w wychowaniu ich dzieci? Na szkoleniu poznacie zasady, techniki i sprawdzone rozwiązania, które pomogą  przekonać rodziców, że szkoła jest miejscem, z którym warto budwać wspólny front.

 • Omówienie przepisów obligujących nauczycieli do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz zakresu odpowiedzialności szkoły/nauczycieli
 • Wskazanie granicy między kompetencjami szkoły / nauczycieli a uprawnieniami rodzicielskimi
 • Pomysły, techniki, przykładowe rozwiązania:
  • Jak wspierać rodziców w roli wychowawczej, aby nie czuli się urażeni?
  • Jak pokazać rodzicom, że działamy dla dobra dzieci?
  • Jak określić, co nauczyciel ma prawo „żądać” od rodzica, a o co może jedynie prosić
  • W jaki sposób zachęcać do dzielenia się informacjami dla dobra dzieci (np. opiniami, diagnozami itd.)
  • W jaki sposób organizować i prowadzić spotkania „interwencyjne”
  • W jaki sposób organizować i prowadzić spotkania rozwijające umiejętności wychowawcze
Aleksandra Nowak

Polonistka, oligo-, tyflo- i surdopedagog, na co dzień pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów z języka polskiego. Kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście w zarządzaniu i przekazywaniu wiedzy.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 100 km od Wolsztyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Kierunek 3: Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Czy uczeń potrzebuje cyfrowej oceny, by się rozwijać? Czy oceny, średnie arytmetyczne, średnie ważone są naprawdę narzędziem motywującym? I czy to one przyczynią się do podniesienia wyników nauczania i do wyższych wyników na testach ósmoklasisty czy podczas matur? Czy słoneczka, uśmiechnięte buźki, naklejki etc w edukacji wczesnoszkolnej są dobrym pomysłem na odejście od oceniania? To zestaw pytań z oczywistą odpowiedzią. Jeśli więc szukacie innego sposobu, by skutecznie motywować, dawać uczniom informacje o ich postępach i ich doceniać oraz czynić to wszystko w zgodzie z prawem oświatowym to jest to szkolenie dla Was. 

 • Ocenianie w świetle prawa oświatowego:
  • analiza zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
  • analiza zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania
 • Mity i fakty o ocenianiu- nasze wewnętrzne przekonania
 • Cele i funkcje oceniania
 • Błędy w szkolnych statutach
 • Co jest najważniejsze w szkole?
 • Czy sprawdzian i kartkówka jest podstawowym narzędziem oceniania?
 • Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach ucznia, bez odsyłania do cyfrowych ocen w dzienniku elektronicznym
 • Baza gotowych narzędzi– podpowiedzi jak oceniać bez oceny
Agnieszka Jelińska- Hok

Pedagożka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka pedagogiczna, trenerka edukreatywności, umiejętności społecznych i oświaty, mediatorka, wicedyrektorka szkoły. Edukatorka rodziców i nauczycieli. Orędowniczka pedagogiki korczakowskiej, doceniania, a nie oceniania, dmuchania w skrzydła uczniów, stawiająca na rozwój odpowiedzialności, samodzielności, współpracy i refleksji.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 80 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Motywowanie uczniów wymaga od nauczyciela starania i pracy, jednak kluczem nie jest wkładanie cały czas wysiłku, czy robienie z lekcji parku rozrywki. Jest to bardziej kwestia dostarczania uczniom takich metod i form pracy, aby stawali się coraz bardziej samodzielni i budowania w nich decyzyjności i odpowiedzialności. Innymi słowy to szukanie środka ciężkości w połowie drogi, gdzie odpowiedzialność za sukcesy jest i po stronie nauczyciela i po stronie ucznia. Na szkoleniu przedstawimy drogę dojścia do motywacji autonomicznej (wewnętrznej) uczniów.

 • Motywacja, czyli w sumie co? Spojrzenie na punkty wspólne różnych podejść do motywacji
 • Teoria, która sprawdza się w praktyce szkolnej – SDT
 • Systemowa demotywacja – jak podejść do zagrożeń wynikających z systemu
 • Jak motywować zdemotywowanych: dwie drogi budowania motywacji i zaangażowania u uczniów
 • Budowanie poczucia własnej skuteczności: informacje zwrotne, filtry znaków rozpoznania, budowanie poczucia autonomii, wsparcie kompetencji w zakresie uczenia się
 • Flow przy nauce: wzbudzanie ciekawości, motywujące formy pracy, wpływ relacji, znaczenie przydatności
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży a działania motywacyjne nauczyciela
 • System naczyń połączonych: jak motywować w klasie wybranych uczniów tak, aby nie zdemotywować innych?
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego powinny być bardzo rozbudowane. Oceny to nie cyfry, to składowa wielu czynników, o których często zapominamy, szczególnie w czasie nawału pracy na koniec roku szkolnego. Podczas rady szkoleniowej pokażemy, że wyniki uczniów, to nasz sukces, albo nasza porażka. Zastanowimy się wspólnie, co wniesie ocena niedostateczna w życiu ucznia. Czy w ogóle zagrożenia są nam potrzebne? W czasie szkolenia przedstawione zostaną sposoby rozmowy o uzyskanych ocenach z przedmiotów i z zachowania. Wskażemy również, o czym należy pamiętać pod względem prawnym, wstawiając oceny. Szkolenie oparte na przykładach z życia wziętych.

 • Ocena jest jak zupa, czyli co się na nią składa?
 • Zagrożenie, co wnosi w życiu ucznia?
 • Jak uzasadnić ocenę z zachowania, czyli rozmowa z uczniem i rodzicami.
 • Dlaczego warto, aby uczniowie mogli poprawiać swoje oceny?
 • Błędy popełniane przez nauczycieli w czasie oceniania uczniów.
 • Zasady rozmowy z uczniami i rodzicami o wynikach.
Aleksandra Nowak

Polonistka, oligo-, tyflo- i surdopedagog, na co dzień pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów z języka polskiego. Kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście w zarządzaniu i przekazywaniu wiedzy.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 100 km od Wolsztyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Kierunek 4: Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

Sytuacja związana z migracją nie ustaje, a szkoły wciąż szukają dobrych rozwiązań. Dobrych, czyli takich, które pomogą skutecznie włączyć uczniów – obcokrajowców w szkolną społeczność. Odpowiedzią mogą być narzędzia pozwalającego w kilku krokach wdrożyć model szkoły przyjaznej dzieciom z doświadczeniem migracji. Takie rozwiązanie stanowi wsparcie w każdym momencie pracy dyrekcji, kadry pedagogicznej w tym wychowawców i wychowawczyń klas. Podczas szkolenia pokażemy Wam model przyjaznej szkoły, który pozwala na na opracowanie własnych sposobów pokonywania wyzwań związanych z uczniem lub uczennicą z doświadczeniem migracji.

 • Uczeń/uczennica z doświadczeniem migracji – o kim mowa?
 • Psychologiczne aspekty migracji dzieci
 • Szkolny System Integracji – pierwsze kroki stawania się szkołą wielokulturową czyli praktyczne narzędzie poza systemowe
 • „Jesteśmy szkołą wielokulturową i jesteśmy z tego dumni!” – przykłady dobrych praktyk z zakresu działań integracyjnych i informacyjnych dla społeczności szkolnej
dr Sylwia Antonowicz

doktorka nauk społecznych ze specjalizacją pedagogika, specjalistka ds. edukacji w Fundacji Emic oraz koordynatorka projektów edukacyjnych w Polskiej Akcji Humanitarnej. Członkini i koordynatorka zespołu edukacja w Międzysektorowym Wojewódzkim Zespole ds. Zarządzania Migracjami i Polityką Migracyjną (kujawsko-pomorskie). Edukatorka i trenerka organizacji pozarządowych. Z tematem migracji, edukacji międzykulturowej i globalnej związana od blisko 10 lat.

 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Kierunek 5: Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

Codziennie pracujemy nad tym, aby zapewnić naszym uczniom jak najlepszy start w przyszłość. Co w tym zakresie powinno być naszym głównym celem? Pomoc w wyborze zawodów przyszłości (tylko, że rynek tak dynamicznie się zmienia…)? Wyposażenie w podstawową wiedzę (w świecie dostępu do internetu…)? A może jednak postawić na uniwersalne kompetencje przyszłości – zestaw umiejętności, które pozwolą Waszym uczniom odnaleźć się w każdej pracy i  odnieść w niej sukces. Kształcenie ich warto rozpocząć jak najwcześniej i na każdym przedmiocie! Sprawdźcie, jak niezależnie od nauczanego przedmiotu możecie włączyć się w budowanie jasnej przyszłości Waszych uczniów! 

 • Czym są kompetencje przyszłości? Zestaw uniwersalnych umiejętności, pozwalających na odnoszenie sukcesów w pracy
 • Zamiast prowadzenia za rączkę – rozwijanie samodzielności
 • Zamiast zagubienia w czasie i przestrzeni – rozwijanie umiejętności organizacji i planowania
 • Zamiast naiwności – rozwijanie krytycznego myślenia
 • Zamiast rywalizacji – rozwijanie umiejętności współpracy z różnymi osobami
 • Zamiast bezradności – rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Kierunek 6: Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Czytamy opinie, orzeczenia, diagnozy psychologiczne i pedagogiczne, wskazówki dla nauczycieli i dla rodziców i wszystko wydaje się jasne. Tymczasem niejednokrotnie nie do końca wiadomo, jak się odnieść do zaleceń oraz jak wprowadzić je w praktykę szkolną. Na szkoleniu wyjaśnimy, dlaczego u dzieci mogą wystąpić trudności szkolne oraz pokażemy, w jaki sposób praktycznie realizować zalecenia i wskazówki zawarte w opiniach i orzeczeniach na lekcjach z danego przedmiotu.

Na Państwa życzenie praca podczas szkolenia może być oparta o opinie i orzeczenia dostarczone przez szkołę

 • Osadzenie teoretyczne: przyczyny trudności szkolnych i ich typologia
 • Nasze zmysły: jak zaburzenia poszczególnych zmysłów mogą wpłynąć na przyswajanie wiedzy i umiejętności.
 • Różnica między zaburzeniami, dysfunkcją czy  dysharmonijnym rozwojem
 • Przejawy zaburzeń na przedmiotach szkolnych – charakterystyczne wskaźniki 
 • Instrukcja obsługi opinii/orzeczenia:  konstrukcja opinii i orzeczeń – typowe punkty i używane sformułowania 
 • Jak przełożyć orzeczenie na praktyczne działania: formy pomocy, dostosowania, zindywidualizowanie pracy z uczniem na lekcjach przedmiotowych

Zachęcamy, aby przed szkoleniem dostarczyć trenerce zanonimizowane opinie i orzeczenia z Waszej placówki. Wtedy w czasie szkolenia skoncentrujecie się na własnych przypadkach

Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Wchodzimy na lekcję i już w pierwszych minutach zwraca naszą uwagę zachowanie Jasia oraz bałagan wokół niego. Ciągle coś manipuluje w piórniku, wszystkie książki i zeszyty wyciągnięte (a jaka teraz lekcja?), kręci się na krześle, odwraca, ma coś do powiedzenia nie pytany, wyrywa się do odpowiedzi, ma dużą trudność z utrzymaniem uwagi, w zeszycie chaos, brak notatki, o zadaniach domowych nie wspomnę. A na przerwie wszędzie go pełno, i jak coś się dzieje, to Jasiu na pewno tam jest! Dlaczego on się tak zachowuje? Jakie są mity, a jaka prawda o nadpobudliwości psychoruchowej?  Gdzie się kończy „złe wychowanie”, a gdzie zaczyna zaburzone (ADHD)?  Zapraszamy na szkolenie, na którym poznacie odpowiedzi na te i inne pytania. UWAGA – z ADHD i nadpobudliwości się “nie wyrasta”! Zapraszamy więc również nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych!

 • Z czym konkretnie mamy do czynienia? – definicja ADHD, podobieństwa i różnice między ADHD a nadpobudliwością psychoruchową
 • Co to znaczy dla ucznia – obszary zaburzeń i ich skutki, przejawiające się w codziennym funkcjonowaniu ucznia z nadpobudliwością psychoruchową w szkole
 • Jak rozpoznać trudności? – proces diagnostyczny
 • Jak współpracować z rodziną dziecka? – rozmowa z rodzicami, wprowadzania zmian, czyli współpracy z nimi
 • Jak pracować na lekcji? – konkretne wskazówki, jak skutecznie ustalać zasady i granice oraz wydawać polecenia dziecku z nadruchliwością psychoruchową
 • Skąd czerpać inspiracje? – różne metody pracy z dzieckiem z ADHD/ nadpobudliwością psychoruchową
Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Nieadekwatne zachowanie, brak poczucia humoru i zrozumienia ironii, nadwrażliwość na hałas, trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego – oto opis ucznia z Aspergerem? Niepełny! To uczniowie ciekawi świata, wykorzystujący myślenie, o dobrej pamięci i często – niebywałych pasjach.  W jaki sposób prowadzić edukację ucznia z ZA? Jak ułatwić mu funkcjonowanie w klasie i nawiązywanie relacji? I w końcu – jak współpracować z jego rodzicem i jakie wprowadzać zmiany?  Zapraszamy na szkolenie, na którym poznacie konkretne wskazówki do pracy z uczniem z ZA: od organizacji sali, przez techniki komunikacyjne, aż po systemy motywacji do nauki!

 • Zespół Aspergera czy ADHD , podobieństwa i różnice. Przedstawienie obszarów zaburzeń i ich skutków w funkcjonowaniu codziennym ucznia z ZA
 • Jak wprowadzić zmiany we współpacy z rodzicami  i uczniem? Rozmowa z rodzicami nt. zachowania dziecka
 • Zespół klasowy jako środowisko wspierające ucznia z ZA, czyli jak rozmawiać z zespołem klasowym o zachowaniach Asa?
 • Konkretne wskazówki , jak pracować z dzieckiem z ZA (Ustalanie zasad i skuteczne wydawanie poleceń-ustalanie granic i ich przestrzeganie), TUS
 • Jak wprowadzić skuteczny system motywacyjny dla ucznia z Zespołem Aspergera?
Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Kierunek 7: Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Ruch jest nieoceniony w rozwoju, Przechodząc OD STÓP DO GŁÓW, dzieci uczą się kontrolować ciało, rozwijają siłę, wytrzymałość, gibkość oraz koordynację ruchową. A to nie wszystko!  Regularne zajęcia sportowe wpływają pozytywnie na funkcje poznawcze, koncentrację, pamięć oraz zdolności logicznego myślenia. Zajęcia ruchowe, które są skonstruowane w sposób angażujący, przynoszą też ogromne korzyści społeczne – dzieci uczą się współpracy, szacunku, komunikacji oraz zwiększają swoją pewność siebie. Wyobraźcie sobie, jaki pozytywny wpływ może mieć na atmosferę w klasie wspólne bieganie, skakanie czy tworzenie choreografii. Podczas szkolenia zaprezentujemy Wam Wam praktyczne narzędzia, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał ruchu w różnych sferach rozwoju uczniów. Na szkoleniu poznacie różne formy aktywności fizycznej, które można wprowadzić zarówno w przedszkolu, jak i w klasach I-III.

 • Rola ruchu w rozwoju przedszkolaków i uczniów klas I-III.
 • Wpływ aktywności fizycznej na rozwój umysłowy i społeczny dzieci.
 • Praktyczne narzędzia do planowania angażujących zajęć ruchowych.
 • Worek pełen pomysłów – różne formy aktywności fizycznej do wprowadzenia w przedszkolu i
  klasach I-III (ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach).
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Kierunek 8: Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Wszyscy widzimy jak dynamiczne zmienia się technologia. Nauczyciele pracujący z nowym pokoleniem uczniów wiedzą, jak ogromne jest to wyzwanie dla edukacji. Jednak nie jest to sytuacja bez wyjścia – i my mamy propozycję, która finalnie przyniesie wiele korzyści! Na szkoleniu z zakresu praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy z uczniami dowiecie się, że każda osoba może nauczyć się używania jej w sposób, który przyniesie wiele korzyści – zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów! Zastosowanie nowoczesnych technologii zmotywuje Waszych uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a więc nawet najtrudniejszy przedmiot stanie się bardziej interesujący!

Część 1: Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (45 minut)

 • Definicja sztucznej inteligencji (SI) i jej znaczenie w dzisiejszym świecie.
 • Omówienie różnych rodzajów sztucznej inteligencji: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, przetwarzanie języka naturalnego, etc.
 • Przegląd głównych obszarów, w których SI może wspierać nauczanie i uczenie się.
 • Przykłady zastosowań, takie jak personalizacja nauczania, adaptacyjne platformy edukacyjne, ocena i analiza wyników uczniów.

Część 2: Praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w nauczaniu (45 minut)

 • Przegląd różnych narzędzi i aplikacji dostępnych dla nauczycieli do wykorzystania w klasie.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z tych narzędzi w codziennej pracy.
 • Praktyczna prezentacja działania kilku wybranych aplikacji wykorzystujących SI w edukacji.
 • Omówienie ich funkcji i potencjalnych korzyści dla nauczycieli i uczniów.

Część 3: Implementacja sztucznej inteligencji w praktyce nauczycielskiej (45 minut)

 • Przegląd strategii, które nauczyciele mogą zastosować, aby skutecznie integrować narzędzia SI w swojej pracy.
 • Omówienie wyzwań i korzyści związanych z implementacją SI w klasie.
 • Krótkie ćwiczenia lub scenariusze praktyczne, w których nauczyciele będą mieli okazję wypróbować wybrane narzędzia SI i doświadczyć ich potencjału w nauce.
Piotr Świdziński

Jestem edukatorem, trenerem, byłem nauczycielem informatyki i WOS w szkole podstawowej i liceum. Interesuję się nowymi technologiami, fotografią i filmem. Moje podejście do pracy edukacyjnej jest innowacyjne i oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, Internetu oraz sztucznej inteligencji. Na moim blogu będę dzielić się ciekawymi rozwiązaniami, projektami, recenzjami programów oraz refleksjami na temat wykorzystania nowoczesnej technologii w szkole.

 • Forma szkolenia: online (2-3 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trener dojeżdża na terenie województwa Wielkopolskiego. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czy nam się to podoba, czy nie – cyfrowe technologie są i już zawsze będą. Nasi uczniowie wychowują się w świecie, w którym dostęp do globalnej sieci jest po prostu naturalny. Możemy walczyć i ustawiać się po drugiej stronie „barykady”. Tylko po co? Sprytniej będzie technologie okiełznać i zaprząc do naszych celów – niech nam służą, bo przecież po to są 😊 Podczas szkolenia pokażemy Wam zestaw narzędzi online, których możemy używać w procesie edukacyjnym – jako pomysł na bardziej efektywne lekcje, ciekawe zadania, utrwalanie i sprawdzanie wiedzy czy motywowanie. Nie zabraknie też czegoś dla nauczyciela – metod na ułatwienie sobie pracy. Zajmiemy się też konsekwencjami płynącymi z rozwoju w globalnej wiosce –  czy to w zakresie budowania relacji i kształtowania kompetencji społecznych, czy też rozwijania zdolności mądrego, krytycznego podchodzenia do treści. A to wszytko, aby spod naszych skrzydeł wyszli ludzie przygotowani do budowania lepszego świata. I to świata offline.

 • Przede wszystkim cel – zestawienie narzędzi ułatwiających przekaz informacji, pomagających zwizualizować treści czy utrwalić materiał
 • Jeden wspólny świat – pomysły na wplatanie zadań cyfrowych i łącznie ich z pracą „analogową”
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do motywowania uczniów
 • Narzędzia cyfrowe na służbie – jak ułatwiać sobie pracę korzystając z dostępnych rozwiązań
 • Jedna z podstawowych kompetencji cyfrowych – jak pomóc uczniom kształcić krytyczne myślenie i nie dać sobą manipulować czy oszukać (pomysły na ćwiczenia z uczniami)
 • Jak nie zapraszać do oszukiwania – prawa autorskie i wspieranie samodzielnego myślenia w dobie algorytmów
 • Komunikacja i relacje w globalnej wiosce – jak pomagać uczniom rozwijać kompetencje miękkie w nowych warunkach
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Cyfrowe pokolenia, urodzone w świecie pełnym technologii. Wszystko mają pod ręką… I co może zaproponować im szkoła? Chcecie zadbać o swoją efektywność w roli nauczyciela, pracującego z “nowymi pokoleniami” – Z i Alfa? Na szkoleniu powiemy Wam jakie różnice pokoleniowe są faktem, a jakie mitem i jakie potrzeby mają współcześnie uczniowie.  Skoncentrujemy się na przedstawieniu konkretnych wskazówek: jak dobierać metody nauczania i pomoce dydaktyczne oraz myśleć o roli nauczyciela. Wskażemy również na to, jak rozwijać u nowych pokoleń kompetencje przyszłości, które obecnie trudniej zdobyć im poza murami szkoły.

 • Charakterystyka pokoleń Z i Alfa w szkole
 • Metody nauczania dla Generacji Alfa i pokolenia Z – pomysły i przykłady 
 • Skutki urodzenia się ze smartfonem w ręce – co możemy z tym zrobić? 
 • Grywalizacja i GBL jako innowacyjne podejście w pracy z uczniami
 • Rozwój kompetencji społecznych pokoleń Z i Alfa
 • Jaką rolę może odegrać nauczyciel w w świecie powszechnego dostępu do informacji?
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Cóż za cudowna sprawa – w końcu żyjemy w czasach, w których każdy ma dostęp do nielimitowanej ilości informacji, niezależnie od tego, gdzie mieszka i z jakiego domu pochodzi. Jednak… czy to naprawdę powód do radości? Internet zalany jest spiskowymi narracjami, sensacyjnymi pseudo-faktami czy fałszywymi wiadomościami i poradami. Zarówno uczniom, jak i nam bardzo łatwo dać się zmanipulować wiadomościom z sieci. Co więc robić? Zamiast odcinać się od zasobów Internetu, lepiej po prostu zdobyć niezbędną w dzisiejszym świecie kompetencję – czyli umiejętność weryfikowania informacji i reagowania na nie. Dopiero, gdy sami opanujemy umiejętność krytycznego myślenia, będziemy mogli być przewodnikami dla uczniów po współczesnym świecie dezinformacji.

 • Fake newsy, postprawda i clickbajty – czyli o co to całe zamieszanie
 • Sygnały ostrzegawcze – które informacje powinny wzbudzać naszą czujność
 • Jak weryfikować wiadomości: narzędzia i procedury, ułatwiające krytyczną ocenę informacji
 • Walka z fake newsami w sieci – czyli aktywiści i eksperci w akcji
 • Narzędzia online, gry i ćwiczenia – inspiracje na warsztaty dla uczniów i uczennic z różnych grup wiekowych
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Kierunek 9: Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

W dzisiejszych czasach, druk 3D to jedna z najbardziej fascynujących i innowacyjnych technologii, która rewolucjonizuje sposób tworzenia i projektowania różnorodnych przedmiotów.  Celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im skutecznie wykorzystać potencjał druku 3D w procesie nauczania. Skupimy się na zaprezentowaniu praktycznych i inspirujących sposobów wykorzystania druku 3D w klasie, aby uczniowie mogli rozwijać swoją kreatywność i zdobywać nowe umiejętności. Podczas szkolenia pokażemy wykorzystanie druku 3D na różnych przedmiotach, przekażemy też gotowe scenariusze. 

 • Podstawy druku 3D: Wprowadzenie do technologii druku 3D, różnice między różnymi typami drukarek, materiałami do druku oraz praktyczne wskazówki dotyczące obsługi.
 • Projektowanie 3D: Praktyczne warsztaty z różnymi narzędziami i oprogramowaniem do tworzenia modeli 3D. Nauczyciele dowiedzą się, jak wspierać uczniów w kreatywnym projektowaniu i rozwiązywaniu problemów za pomocą technologii 3D.
 • Wykorzystanie druku 3D w różnych przedmiotach: Przykłady zastosowania druku 3D w naukach ścisłych, technologii, sztuce, biologii, geografii i wielu innych dziedzinach. Nauczyciele otrzymają gotowe scenariusze lekcji, które mogą wykorzystać w swojej pracy.
 • Integracja z programem nauczania: Jak efektywnie wprowadzić druk 3D do istniejących programów nauczania, aby wspierać cele edukacyjne i rozwój umiejętności uczniów.
Piotr Świdziński

Jestem edukatorem, trenerem, byłem nauczycielem informatyki i WOS w szkole podstawowej i liceum. Interesuję się nowymi technologiami, fotografią i filmem. Moje podejście do pracy edukacyjnej jest innowacyjne i oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, Internetu oraz sztucznej inteligencji. Na moim blogu będę dzielić się ciekawymi rozwiązaniami, projektami, recenzjami programów oraz refleksjami na temat wykorzystania nowoczesnej technologii w szkole.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trener dojeżdża na terenie województwa Mazowieckiego. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: budowanie motywacji i zaangażowania uczniów, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, sposoby na budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem