SP6 na 6! Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie zapraszamy do składania ofert

1. Data publikacji: 23.11.2020

2. Termin składania oferty: 07.12.2020 ZAPYTANIE ROZSTRZYGNIĘTE

3. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofert zostało upublicznione na stronie na stronie: https://progresfera.edu.pl/projekty/sp6-na-6-rozwoj-kompetencji-kluczowych-w-szkole-podstawowej-nr-6-w-koninie/sp6-na-6-zapytania-ofertowe/

4. Specyfikacja zamówienia

 •  Oprogramowanie do pracy metodą projektu z wykorzystaniem eksperymentu dla Szkoły Podstawowej (licencja na 3 lata) 1 sztuka
 • Oprogramowanie edukacyjne oraz wspierająca terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami 1 sztuka
 • Szczegółowe informacje o wymogach technicznych znajdują się w zapytaniu

5. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

  1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem lub e-mailem na adres Zamawiającego – ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań lub office@aiadoradztwo.pl
  2. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zakup oprogramowania do projektu – Kształcimy dla przyszłości”.
  3. Oferty wysłane mailem muszą zostać podpisane i zeskanowane.
  4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Informacje o formalnościach:

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
  2. Zakupione oprogramowanie ma zostać dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie: Kolejowa 2, 62-510 Konin

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Agnieszka Kuca: agnieszka.kuca@aiadoradztwo.pl, 662 212 054

9. Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (PDF)
 2. Załączniki (docx)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)
 4. Unieważnienie poprzedniego zapytania ofertowego (PDF)

1. Data publikacji: 02.11.2020

2. Termin składania oferty: 16.11.2020 ZAPYTANIE ROZSTRZYGNIĘTE

3. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofert zostało upublicznione na stronie na stronie: https://progresfera.edu.pl/projekty/sp6-na-6-rozwoj-kompetencji-kluczowych-w-szkole-podstawowej-nr-6-w-koninie/sp6-na-6-zapytania-ofertowe/

4. Specyfikacja zamówienia

 •  Tablica multimedialna zgodnie ze specyfikają wyszczególnioną w zapytaniu ofertowym

5. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

  1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem lub e-mailem na adres Zamawiającego – ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań lub office@aiadoradztwo.pl
  2. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zakup tablicy multimedialnej do projektu – Kształcimy dla przyszłości”.
  3. Oferty wysłane mailem muszą zostać podpisane i zeskanowane.
  4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Informacje o formalnościach:

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
  2. Zakupiona tablica ma zostać dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie: Kolejowa 2, 62-510 Konin

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Agnieszka Kuca: agnieszka.kuca@aiadoradztwo.pl, 662 212 054

9. Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (PDF)
 2. Załączniki (docx)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

1. Data publikacji: 09.11.2020

2. Termin składania oferty: 23.11.2020 ZAPYTANIE ROZSTRZYGNIĘTE

3. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofert zostało upublicznione na stronie na stronie: https://progresfera.edu.pl/projekty/sp6-na-6-rozwoj-kompetencji-kluczowych-w-szkole-podstawowej-nr-6-w-koninie/sp6-na-6-zapytania-ofertowe/

4. Specyfikacja zamówienia

 •  Klocki – zestaw edukacyjny 7 szt. zgodnie ze specyfikacją wyszczególnioną w zapytaniu ofertowym

5. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

  1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem lub e-mailem na adres Zamawiającego – ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań lub office@aiadoradztwo.pl
  2. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zakup tablicy multimedialnej do projektu – Kształcimy dla przyszłości”.
  3. Oferty wysłane mailem muszą zostać podpisane i zeskanowane.
  4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Informacje o formalnościach:

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
  2. Zakupione klocki mają zostać dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie: Kolejowa 2, 62-510 Konin

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Agnieszka Kuca: agnieszka.kuca@aiadoradztwo.pl, 662 212 054

9. Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (PDF)
 2. Załączniki (docx)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

1. Data publikacji: 14.12.2020

2. Termin składania oferty: 28.12.2020 ZAPYTANIE ROZSTRZYGNIĘTE

3. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofert zostało upublicznione na stronie na stronie: https://progresfera.edu.pl/projekty/sp6-na-6-rozwoj-kompetencji-kluczowych-w-szkole-podstawowej-nr-6-w-koninie/sp6-na-6-zapytania-ofertowe/

4. Specyfikacja zamówienia

 •  Doposażenie pracowni zgodnie ze specyfikacją wyszczególnioną w zapytaniu ofertowym

5. Kryteria wyboru oferty: cena 100 %

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

  1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem lub e-mailem na adres Zamawiającego – ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań lub office@aiadoradztwo.pl
  2. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zakup tablicy multimedialnej do projektu – Kształcimy dla przyszłości”.
  3. Oferty wysłane mailem muszą zostać podpisane i zeskanowane.
  4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Informacje o formalnościach:

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
  2. Zakupione doposażenie ma zostać dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie: Kolejowa 2, 62-510 Konin

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
  2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Agnieszka Kuca: agnieszka.kuca@aiadoradztwo.pl, 662 212 054

9. Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (PDF)
 2. Załączniki (docx)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem