Edukacja włączająca – studia podyplomowe

NODN Progresfera wraz z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, ma zaszczyt zaprosić na studia podyplomowe dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych: Edukacja włączająca.

Edukacja włączająca - studia podyplomowe dla nauczycieli poznań

opis kierunku - Edukacja włączająca - studia podyplomowe

W ostatnich latach bardzo mocno w polskim szkolnictwie kładzie się nacisk na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i na stwarzanie szkół przyjaznym nauce takich dzieci. Edukacja włączająca dąży do wspierania procesu rozwoju każdego dziecka – nie tylko ze SPE, we wszystkich obszarach tego rozwoju.

Cechą edukacji włączającej jest harmonijny rozwój uczniów, dlatego też w zakresie kompetencji nauczycieli pracujących w edukacji włączającej jest rozumienie i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia: emocjonalnego, społecznego, fizycznego, moralnego, oraz  poznawczego.

Edukacja włączająca kładzie nacisk na indywidualizację procesu kształcenia. Kluczowym czynnikiem w nauczaniu jest elastyczność, czyli uznanie, że dzieci uczą się w różnym tempie, a nauczyciele potrzebują umiejętności, aby w elastyczny sposób wspierać ich proces uczenia się.

uprawnienia

 • Absolwenci studiów licencjackich uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacja włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. 
 • Absolwenci studiów  magisterskich uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół oraz  innych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. 

Studia Edukacja włączająca mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

organizacja studiów w naszym ośrodku

Zajęcia warsztatowe
 • Cykl 6 modułów organizowanych  w ramach kierunków łączonych “SPE”
 • Zjazdy weekendowe: w piątek po południu oraz soboty
 • Warsztaty on-line, prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Zjazdy odbywać się będą w okresie październik 2022 – maj 2023
 • Warsztaty z emisji głosu prowadzone w małych grupach
NODN Progresfera
E-platforma - Strefa Studenta
 • Webinary kierunkowe prowadzone przez ekspertki i ekspertów z Instytutu Studiów Podyplomowych WSNP, wszystkie spotkania są nagrywane, tak więc można zarówno brać udział na żywo, jak i wrócić do nagrań w dogodnym momencie. 
Materiały edukacyjne
 • Materiały z kolejnych zjazdów dla studentów uczestniczących w zajęciach/studentów Ośrodka NODN Progresfera
 • Dodatkowo studenci otrzymują dostęp do materiałów przygotowanych przez ISP. 

Każdy z naszych studentów otrzyma po zapisie prezent – dostęp do wybranego przez siebie kursu interaktywnego

Kursy można zobaczyć na naszej platformie: www.szkolenia.progresfera.edu.pl

Program zjazdów – warsztatów - Edukacja włączająca

W czasie studiów odbędzie się 6 podstawowych zjazdów, w czasie których przeprowadzimy warsztaty przygotowujące do pracy nauczyciela edukacji włączającej.  Warsztaty prowadzone będą w ramach studiów na kierunkach łączonych SPE. 

 • Norma i odchylenie od normy w odniesieniu do różnych obszarów rozwoju dziecka/ucznia
 • Obserwacja/ arkusze obserwacji
 • Stwarzanie sytuacji diagnostycznych
 • Możliwości i warunki prowadzenia diagnozy w szkole
 • Opracowanie wniosku do poradni w celu pogłębienia diagnozy w oparciu o podjęte działania
 • Opracowanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka/ucznia

Cele:

 1. Student wskazuje i opisuje obszary rozwoju człowieka
 2. Student określa normę rozwojową w poszczególnych obszarach w określonym wieku rozwojowym dziecka/ucznia
 3. Student wyjaśnia na czym polega obserwacja diagnostyczna.
 4. Student konstruuje karty obserwacji dopasowane do potrzeb diagnostycznych, z wykorzystaniem DSM IV i
 5. Student wskazuje zasady konstruowania sytuacji diagnostycznych
 6. Student opisuje zasady i warunki prowadzenia procesu diagnostycznego
 7. Student opisuje warunki kierowania ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN
 8. Student konstruuje wniosek do PPP
 9. Student opracowuje wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka/ucznia wymaganą przez rozporządzenie MEN
 • Zasady kształcenie
 • Formułowanie celów indywidualnych
 • Formułowanie indywidualnych zaleceń do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi
 • Osiąganie zaplanowanych celów – dobór metod do potrzeb rozwojowych

Cele:

 1. Student wymienia zasady nauczania w kontekście pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i deficytami poznawczo-sensorycznymi.
 2. Student stosuje operacjonalizację celów
 3. Student wyjaśnia na czym polega smartowanie celów
 4. Student dostosowuje cele do indywidualnych możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi
 5. Student opracowuje zalecenia do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi do pracy dydaktycznej i wychowawczej
 6. Student opisuje metody pod kątem wyrównywania szans uczniów z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi (np. terapia behawioralna, metoda ośrodków pracy, plan daltoński, M.Montessori, kinezjologia edukacyjna, AAC itp.)
 • Propozycje ćwiczeń wspierających pamięć – procesy zapamiętywania
 • Propozycje ćwiczeń wspierających koncentrację uwagi
 • Propozycje ćwiczeń wspierających rozwój mowy/ metody AAC
 • Propozycje ćwiczeń wspierających procesy spostrzegania
 • Propozycje ćwiczeń wspierających grafomotorykę
 • Propozycje ćwiczeń wspierających myślenie logiczne i werbalne

Cele:

1.

 1. Student wymienia prawa pamięci.
 2. Student definiuje różne rodzaje pamięci i wskazuje ich zaburzenia u uczniów ze SPE
 3. Student charakteryzuje różne typy ćwiczeń wspierających pamięć
 4. Student analizuje różne metody wspierające koncentrację
 5. Student dopasowuje ćwiczenia usprawniające koncentracje do możliwości ucznia
 6. Student wymienia metody AAC
 7. Student opisuje zasady konstruowania ćwiczeń wspierających spostrzegawczość
 8. Student opisuje związek między małą motoryką a grafomotoryką
 9. Student stosuje ćwiczenia usprawniające pracę dłoni
 10. Student charakteryzuje różne typy myślenia
 11. Student wymienia metody rozwijające procesy poznawcze
 • Praca z uczniem wycofanym, nieśmiałym
 • Wspieranie ucznia z zaburzeniami zachowania
 • Rozwój kompetencji zarządzania swoimi emocjami
 • Motywacja do działania metody jej wzmacniania
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualna i deficytami poznawczo-sensorycznymi w zespole klasowym

Cele:

 1. Student stosuje metody pracy z lękiem
 2. Student definiuje metody pracy z przekonaniami
 3. Student stosuje metody RTZ
 4. Student stosuje komunikację bez przemocy, prawidłowo formułuje komunikaty
 5. Student wyjaśnia na czym polega praca z emocjami
 6. Student stosuje różne techniki radzenia sobie z emocjami
 7. Student wyjaśnia procesy motywacyjne
 8. Student stosuje zasady konsekwencji zamiast kar
 9. Student stosuje ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie
 10. Student opisuje sposoby wrażania osób z niepełnosprawnością intelektualna do zespołu klasowego
 11. Student wskazuje na niebezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w zespole klasowym
 • Opracowanie programów pracy nauczyciela wspomagającego.
 • Narzędzia pracy nauczyciela wspomagającego
 • Konstruowanie programów zajęć na kilku poziomach
 • Metody niedyrektywne – wspierające pracę na kilku poziomach

Cele:

 1. Student definiuje rolę nauczyciela wspomagającego.
 2. Student opracowuje program pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i deficytami poznawczo-sensorycznymi na zajęciach w oparciu o modyfikację podstawy programowej.
 3. Student opisuje zasady współpracy z nauczycielem prowadzącym w wypracowywaniu modelu pracy z klasą.
 4. Student opisuje metody niedyrektywne i możliwość ich wykorzystania w pracy z uczniami na kilku poziomach
 • IPET – regulacje prawne
 • IPET – analiza programów
 • Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Ewaluacja programów

Cele:

 1. Student zna rozporządzenie MEN regulujące opracowanie IPET
 2. Student dokonuje analizy IPET-ów pod kątem możliwości ich wdrożenia we własnej pracy
 3. Student opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny z uwzględnieniem możliwości placówki
 4. Student korzysta z zasobów środowiska lokalnego wspierającego rozwój dziecka
 5. Student opracowuje narzędzia ewaluacyjne IPET

kwestie formalne

 • Czas trwania studiów: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym. Termin otrzymania dyplomu:  lipiec/sierpień 2024. Istnieje możliwość skrócenia studiów (poprzez zaliczenie modułu psychologiczno-pedagogicznego) i ukończenie w grudniu 2023 (termin otrzymania dyplomu – styczeń/luty 2024)
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest  zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 180 godzin (I uprawnienia) lub 120 godzin (II uprawnienia) oraz zdanie egzaminu końcowego.

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 • 1 zjazd, forma online: 25-26.11.2022, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 2 zjazd, forma online: 16-17.12.2022, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 3 zjazd, forma online: 20-21.01 .2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 4 zjazd, forma online: 03-04.03.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 5 zjazd, forma online: 14-15.04.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00
 • 6 zjazd,  forma online: 19-20.05.2023, piątek: 16.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 16.00

opłaty

 • Koszt – 3600 złotych + 85 zł opłaty wpisowej
 • Czesne za studia można wpłacać: jednorazowo, semestralnie, w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat

folder informacyjny o kierunku - Edukacja włączająca

KADRA:

Małgorzata Trybuś – Pedagog, trener rad pedagogicznych od 25 lat związana z edukacją. Uzyskała uprawnienia trenerskie z zakresu treningu asertywności, terapii systemowej, coachingu, doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w pracy z młodymi ludźmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w swoich autorskich programach pracy z dziećmi i młodzieżą skupia się na rozwoju kompetencji miękkich. Jako trener przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleniowych, a w informacjach zwrotnych otrzymuje wysokie noty za profesjonalizm i komunikatywność. 

Aleksandra Nowak – Polonistka, oligo-, tyflo- i surdopedagog, na co dzień pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów z języka polskiego. Kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście w zarządzaniu i przekazywaniu wiedzy.

Masz pytania? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku? Napisz lub zadzwoń - chętnie doradzimy.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA
przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
www.aiadoradztwo.pl

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Sprawdź także kursy i webinary online na naszej platformie szkoleniowej.

#Tagi kierunku: studia podyplomowe dla nauczycieli poznań, edukacja włączająca studia podyplomowe, edukacja włączająca – studia podyplomowe dla nauczycieli poznań

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem